Dostęp do Internetu dla firm - DSL - SDSL - Frame Relay - Ethernet VPN - Miejski Ethernet
Tu przedłużysz umowę na Internet DSL  
 
 
Nowe promocje Internet DSL

promocja wiosenna DSL

informacje
cennik
regulamin

Internet DSL promocja wiosenna regulamin zakoŃczona

1. "Promocja wiosenna", zwana dalej "Promocją", polega na obniżeniu instalacyjnych i miesięcznych opłat abonamentowych z tytułu świadczenia usługi dostępu do Internetu DSL tp i trwa w okresie od dnia 23 kwietnia 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2007 r., na zasadach określonych poniżej.
2. Z Promocji może skorzystać każdy podmiot, który:

    • w okresie trwania Promocji złoży zamówienie na usługę dostęp do Internetu DSL tp wraz ze wszystkimi koniecznymi załącznikami,
    • nie zalega z opłatami na rzecz TP S.A., zwaną dalej "TP".
3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest istnienie warunków technicznych świadczenia usługi dostęp do Internetu DSL tp. W przypadku braku możliwości technicznych realizacji Zamówienia, Zamawiający nie będzie zgłaszał z tego tytułu żadnych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do TP.
4. Umowa o świadczenie usługi dostęp do Internetu DSL tp, zwana dalej "Umową", jest zawierana w ramach Promocji na czas określony 12 lub 24 miesięcy.
5. W ramach Promocji Abonent uiszcza:
    1. opłatę instalacyjną z tytułu:
    • instalacji usługi dostęp do Internetu DSL tp - modem podstawowy zgodnie z poniższą tabelą

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1

Opłaty instalacyjne za modem podstawowy

Poz.

PKWiU

Opcja usługi dostęp do Internetu DSL tp

Opłata instalacyjna dla umów 12-sto miesięcznych - modem podstawowy

Opłata instalacyjna dla umów 24-ro miesięcznych - modem podstawowy

Opłata podstawowa [zł]

Kwota VAT
[zł]

Opłata końcowa
[zł]

Opłata podstawowa [zł]

Kwota VAT
[zł]

Opłata końcowa
[zł]

1

2

3

4

5

1.

64.20.1

DSL 250

149

32,78

181,78

99,00 zł

21,78 zł

120,78 zł

2.

64.20.1

DSL 500

99

21,78

120,78

49,00 zł

10,78 zł

59,78 zł

3.

64.20.1

DSL 1000

99

21,78

120,78

49,00 zł

10,78 zł

59,78 zł

4.

64.20.1

DSL 2000

49

10,78

59,78

1,00 zł

0,22 zł

1,22 zł

5.

64.20.1

DSL 4000

49

10,78

59,78

1,00 zł

0,22 zł

1,22 zł

    • instalacji usługi dostęp do Internetu DSL tp - modem z rozszerzoną funkcjonalnością zgodnie z poniższą tabelą:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2

Opłaty instalacyjne za modem z rozszerzoną funkcjonalnością

Poz.

PKWiU

Opcja usługi dostęp do Internetu DSL tp

Opłata instalacyjna dla umów 12-sto miesięcznych - modem z rozszerzoną funkcjonalnością

Opłata instalacyjna dla umów 24-ro miesięcznych - modem z rozszerzoną funkcjonalnością

Opłata podstawowa [zł]

Kwota VAT
[zł]

Opłata końcowa
[zł]

Opłata podstawowa [zł]

Kwota VAT
[zł]

Opłata podstawowa [zł]

1

2

3

4

5

1.

64.20.1

DSL 250

449,00

98,78

547,78

349,00

76,78

425,78

2.

64.20.1

DSL 500

449,00

98,78

547,78

349,00

76,78

425,78

3.

64.20.1

DSL 1000

449,00

98,78

547,78

349,00

76,78

425,78

4.

64.20.1

DSL 2000

299,00

65,78

364,78

199,00

43,78

242,78

5.

64.20.1

DSL 4000

299,00

65,78

364,78

199,00

43,78

242,78

2. miesięczne opłaty abonamentowe za usługę dostęp do Internetu DSL tp zgodnie z poniższą tabelą:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3

Miesięczne opłaty abonamentowe za usługę dostęp do Internetu DSL tp

Poz.

PKWiU

Opcja usługi dostęp do Internetu DSL tp

Opłaty abonamentowe dla umów 12-sto miesięcznych

Opłaty abonamentowe dla umów 24-ro miesięcznych

Opłata podstawowa [zł]

Kwota VAT
[zł]

Opłata końcowa
[zł]

Opłata podstawowa [zł]

Kwota VAT
[zł]

Opłata podstawowa [zł]

1

2

3

4

5

1.

64.20.1

DSL 250

89,00

19,58

108,58

79,00

17,38

96,38

2.

64.20.1

DSL 500

99,00

21,78

120,78

89,00

19,58

108,58

3.

64.20.1

DSL 1000

139,00

30,58

169,58

99,00

21,78

120,78

4.

64.20.1

DSL 2000

179,00

39,38

218,38

139,00

30,58

169,58

5.

64.20.1

DSL 4000

309,00

67,98

376,98

289,00

63,58

352,58

6. W związku z zawarciem Umowy w ramach Promocji, TP przyznaje Abonentowi ulgę:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4

Ulgi w opłatach instalacyjnych za modem podstawowy

Poz.

PKWiU

Opcja usługi dostęp do Internetu DSL tp

Ulga w opłacie instalacyjnej dla umów 12-sto miesięcznych - modem podstawowy

Ulga w opłacie instalacyjnej dla umów 24-ro miesięcznych - modem podstawowy

Opłata podstawowa [zł]

Kwota VAT
[zł]

Opłata końcowa
[zł]

Opłata podstawowa [zł]

Kwota VAT
[zł]

Opłata podstawowa [zł]

1

2

3

4

5

1.

64.20.1

DSL 250

650,00

143,00

793,00

700,00

154,00

854,00

2.

64.20.1

DSL 500

700,00

154,00

854,00

750,00

165,00

915,00

3.

64.20.1

DSL 1000

700,00

154,00

854,00

750,00

165,00

915,00

4.

64.20.1

DSL 2000

750,00

165,00

915,00

798,00

175,56

973,56

5.

64.20.1

DSL 4000

750,00

165,00

915,00

798,00

175,56

973,56

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5

Ulgi w opłatach instalacyjnych za modem z rozszerzoną funkcjonalnością

Poz.

PKWiU

Opcja usługi dostęp do Internetu DSL tp

Ulga w opłacie instalacyjnej dla umów 12-sto miesięcznych - modem z rozszerzoną funkcjonalnością

Ulga w opłacie instalacyjnej dla umów 24-ro miesięcznych - modem z  rozszerzoną funkcjonalnością

Opłata podstawowa [zł]

Kwota VAT
[zł]

Opłata końcowa
[zł]

Opłata podstawowa [zł]

Kwota VAT
[zł]

Opłata podstawowa [zł]

1

2

3

4

5

1.

64.20.1

DSL 250

550,00

121,00

671,00

650,00

143,00

793,00

2.

64.20.1

DSL 500

550,00

121,00

671,00

650,00

143,00

793,00

3.

64.20.1

DSL 1000

550,00

121,00

671,00

650,00

143,00

793,00

4.

64.20.1

DSL 2000

700,00

154,00

854,00

800,00

176,00

976,00

5.

64.20.1

DSL 4000

700,00

154,00

854,00

800,00

176,00

976,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6

Ulgi w miesięcznych opłatach abonamentowych za usługę dostęp do Internetu DSL tp

Poz.

PKWiU

Opcja usługi dostęp do Internetu DSL tp

Ulga w opłacie abonamentowej dla umów 12-sto miesięcznych

Ulga w opłacie abonamentowej dla umów 24-ro miesięcznych

Opłata podstawowa [zł]

Kwota VAT
[zł]

Opłata końcowa
[zł]

Opłata podstawowa [zł]

Kwota VAT
[zł]

Opłata podstawowa [zł]

1

2

3

4

5

1.

64.20.1

DSL 250

50,00

11,00

61,00

60,00

13,20

73,20

2.

64.20.1

DSL 500

80,00

17,60

97,60

90,00

19,80

109,80

3.

64.20.1

DSL 1000

90,00

19,80

109,80

130,00

28,60

158,60

4.

64.20.1

DSL 2000

120,00

26,40

146,40

160,00

35,20

195,20

5.

64.20.1

DSL 4000

40,00

8,80

48,80

60,00

13,20

73,20

6. Ulga pomniejsza miesięczne opłaty abonamentowe za każdy okres rozliczeniowy.
7. Opłaty abonamentowe, o których mowa w ust. 5 pkt 2, są powiększane o opłatę abonamentową za utrzymanie Łącza (zgodnie z Cennikiem usługi dostęp do Internetu DSL tp), z wyłączeniem przypadku gdy usługa dostęp do Internetu DSL tp jest świadczona na Łączu, na którym TP albo Dostawca świadczy usługę telefoniczną w oparciu o dostęp analogowy.
8. W okresie obowiązywania Umowy zawartej na czas określony 12 lub 24 miesięcy Abonent nie może zmienić opcji usługi dostęp do Internetu DSL tp na niższą niż ta, na którą zawarł Umowę.
9. W okresie obowiązywania Umowy zawartej na czas określony 12 lub 24 miesięcy Abonent może zmieniać opcję usługi dostęp do Internetu DSL tp na wyższą niż ta, na którą zawarł Umowę.
10. Po zmianie opcji na wyższą w okresie obowiązywania Umowy zawartej na czas określony 12 lub 24 miesięcy Abonent będzie ponosił opłaty abonamentowe dla danej opcji zgodnie z ust. 5 pkt 2 -  Tabelą 3, w zależności od okresu na jaki zawarta jest Umowa.
11. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez TP z winy Abonenta, przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia kwoty (brutto) stanowiącej równowartość przyznanych Abonentowi ulg określonych w ust. 6 za okres od dnia uruchomienia usługi dostęp do Internetu DSL tp do dnia rozwiązania Umowy. TP ma prawo w terminie do 24 miesięcy od dnia następującego po dniu rozwiązania Umowy żądać zwrotu tych ulg.
12. Umowa na czas określony uważana będzie za przedłużoną na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie co najmniej 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta.
13. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami dla usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej na łączu telefonicznym określonym w Umowie.
14. Do świadczenia usługi dostęp do Internetu DSL tp w ramach Promocji, zastosowanie mają postanowienia Cennika usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez TP S.A. oraz Regulaminu korzystania z usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonych przez TP S.A., o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.