Sieć telefoniczna i komputerowa - projektowanie - montaż - modernizacja - konserwacja. Centrale Panasonic - sprzedaż - montaż - serwis
 
 
 

isdn tp

isdn tp 2B+D
promocja
informacje
jak wykorzystać
sprzęt ISDN
regulamin ogółny
cennik ogólny

isdn tp pro

Cena ISDN tp 2B+D

Wybrane opłaty z cennika usługi linia cyfrowa ISDN tp (rozwiązania dla biznesu)

Profil

Plan sekundowy

Optata netto

Optata brutto

Profil profit obejmuje m.in.:
1)2 kanały B
2) do 5 numerów MSN lub do 20 numerów DDI
3) usługi dodatkowe skonfigurowane dla każdego numeru: SUB,AOC,TP2), CW\ HOŁD2), CLIR COLR CFU2), CFB2), CFNR2), UUS1
4) pulę 300 minut na połączenia lokalne, strefowe oraz międzystrefowe wykonywane przez sieć TP
5) szczegółowy wykaz połączeń dla nr MSN

jedna stawka tp biznes

79,00 zmiesięcznie

96,38 zmiesięcznie

uniwersalny tp biznes

 


Wybrane opłaty z cennika usługi linia cyfrowa ISDN tp (rozwiązania dla biznesu)

Plan sekundowy

Typ połączenia

Opłata netto

Opłata brutto

Plan sekundowy jedna stawka tp biznes

lokalne

0,14 zt*

0,17 zt*

międzystrefowe

0,14 zt*

0,17 zt*

do sieci komórkowych

0,68 zt*

0,83 zt*

Plan sekundowy uniwersalny tp biznes

lokalne

0,10 zt*

0,12 zt*

międzystrefowe

0,18 zt*

0,22 zt*

do sieci komórkowych

0,68 zt*

0,83 zt*

* opłata za 60 sekund połączenia przez całą dobę uje wszystkie dni tygodnia
Objaśnienia skrótów w tabeli

 1. numer telefoniczny (MSN - Multiple Subscriber Number) - umożliwia przypisanie wielu numerów z publicznego planu numeracji do poszczególnych terminali ISDN (maksymalnie 8 numerów dla jednego dostępu ISDN tp);
 2. bezpośredni numer wewnętrzny (DDI - Direct Dialling In) - umożliwia Abonentowi sieci publicznej bezpośrednie wybieranie numeru Abonenta prywatnej centrali abonenckiej bez pośrednictwa telefonistki;
 3. podadresowanie (SUB - Subaddressing) - pozwala na rozszerzenie możliwości identyfi kacji urządzeń Abonenta poza przydzielony numer publiczny, usługa ta jest dostępna tylko dla połączeń ISDN-ISDN;
 4. połączenie oczekujące (CW - Cali Waiting) - Abonent zostaje powiadomiony w trakcie rozmowy telefonicznej, dyskretnym sygnałem dźwiękowym (w słuchawce), o nowym, oczekującym połączeniu. Może on odebrać lub odrzucić wywołanie w ciągu określonego limitu czasowego;
 5. zawieszenie połączenia (HOŁD - Cali Hołd) - umożliwia Abonentowi "zawieszenie" lub "odwieszenie" prowadzonej rozmowy telefonicznej;
 6. przenośność terminala (TP - Terminal Portability) - umożliwia Abonentowi przerwanie prowadzonej rozmowy i wznowienie jej z innej lokalizacji w obrębie tej samej instalacji abonenckiej;
 7. koszt połączenia (AOC - Advke of Charge) - na terminalu Abonenta jest wyświetlana aktualna informacja

o opłacie za połączenie bez uwzględnienia rabatów naliczanych przez TP oraz opłat za połączenia z numerami o podwyższonej opłacie 0-70... i 0-300. Usługa polega na rozliczaniu czasu rozmowy w jednostkach taryfi kacyjnych (niezależnie od wybranego profi lu) i generowaniu sygnałów, które mogą zostać przeliczone na kwotę wyrażoną w złotych przez urządzenia telekomunikacyjne Abonenta. Informacja uzyskana na tej podstawie jest jedynie wielkością orientacyjną i nie stanowi podstawy prawnej do roszczeń względem TP;

  • wiadomości tekstowe (UUS1 - User to User Signalling 7) - usługa pozwala na wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych do innych Abonentów ISDN. Wiadomość jest prezentowana na wyświetlaczu aparatu odbiorcy. Usługa ta jest dostępna tylko dla połączeń ISDN-ISDN;
  • prezentacja numeru (CLIP - Calling Line Identification Presentation) - umożliwia Abonentowi wywoływanemu identyfi kację Abonenta wywołującego przed odebraniem połączenia. Nie są prezentowane numery zastrzeżone oraz numery niedostępne z przyczyn technicznych;
  • prezentacja numeru abonenta dołączonego (COLP - Connected Line Identifi cation Presentation) - umożliwia prezentację numeru Abonenta, z którym nawiązane zostało połączenie;
  • przekierowanie połączeń natychmiastowe (CFU - Cali Forwarding Unconditional) - umożliwia natychmiastowe przekazywanie wywołań na inny, dowolnie wybrany numer określony podczas aktywacji usługi;

Szczegółowy cennik usług ISDN tp znajdziesz tu >>>>