Sieć telefoniczna i komputerowa - projektowanie - montaż - modernizacja - konserwacja. Centrale Panasonic - sprzedaż - montaż - serwis
 
 
 

frame relay

informacje
FAQ
regulamin
cennik

ethernet vpn tp

miejski ethernet

Dostęp do internetu frame relay faq

 1. Na czym polega usługa dostęp do Internetu Frame Relay tp?

Usługa dostęp do Internetu Frame Relay tp polega na świadczeniu usługi symetrycznego dostępu do Internetu wg protokołu Frame Relay o szybkości dołączenia 1 Mbit/s lub 2 Mbit/s z gwarancją pasma do routera brzegowego równą prędkości pracy portu (CIR = 100%).

 1. Jakie są podstawowe warunki skorzystania z Usługi?
 1. Jaka jest przepływność gwarantowana dla poszczególnych łączy w nowej ofercie?

W ramach Usługi zestawiane jest do routera brzegowego sieci szkieletowej POLPAK łącze o przepustowości gwarantowanej równej szybkości dołączenia.

 1. Czy dostęp zamówiony w usłudze Dostęp do Internetu Frame Relay tp umożliwia również zestawienie kanałów PVC do transmisji danych w sieci korporacyjnej?

Nie ma możliwości ustanowienia transmisji danych w warstwie drugiej pomiędzy dwoma urządzeniami Abonenta lub urządzeniami Abonenta i osób trzecich.

 1. Czy istnieje wymóg minimalnego czasu trwania umowy na Usługę?

Umowa może być zawarta na czas określony i na czas nieokreślony.

 1. Jakie rabaty można przyznać Klientom zamawiającym Dostęp do Internetu Frame Relay tp?

W obecnej chwili nie stosuje się przyznawanych przez TP ulg, rabatów, upustów lub innych obniżeń opłat.

 1. Czy dotychczasowi Abonenci POLPAK-T oraz usług transmisji danych  Frame Relay/ATM mogą skorzystać z usługi Dostęp do Internetu Frame Relay tp?

Z usługi mogą skorzystać zarówno nowi Klienci, jak i dotychczasowi Abonenci usług sieci POLPAK-T oraz usług transmisji danych Frame Relay/ATM.

 1. Czy dotychczasowi Klienci korzystający z usług transmisji danych Frame Relay/ATM i usługi POLPAK-T dostęp do Internetu zostaną automatycznie zmigrowani do nowej Usługij?

Nie. Klienci korzystający dotychczas z usług transmisji danych Frame Relay/ATM i usługi POLPAK-T dostęp do Internetu muszą rozwiązać stare umowy i podpisać nowe umowy w ramach usługi Dostęp do Internetu Frame Relay tp.

 1. Czy Klienci, którzy zawarli umowy na czas określony w ramach usług transmisji danych FR/ATM dostęp do Internetu i POLPAK-T dostęp do Internetu, chcący skorzystać z nowej oferty Dostęp do Internetu Frame Relay tp i rozwiązać dotychczasowe umowy będą musieli uiścić kary umowne za wcześniejsze rozwiązanie umowy?

W takim przypadku istnieje możliwość rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W takim przypadku Klient nie będzie musiał ponosić kary umownej

 1. Czy w przypadku, gdy Klient korzysta z usługi Internet DSL tp i ma podpisaną umowę na czas określony i chce skorzystać z oferty Dostęp do Internetu Frame Relay tp będzie mógł rozwiązać umowę bez i nie ponosić kar umownych?

Zasady rozwiązania umowy dotyczącej usługi Internet DSL określone są w umowie i regulaminie usługi Internet DSL. Jeżeli w umowie i w regulaminie są przewidziane kary umowne za wcześniejsze rozwiązanie umowy, to Klient będzie musiał je ponieść.

 1. Czy Klienci korzystający z usługi POLPAK-T dostęp do Internetu lub usług transmisji danych FR/ATM dostęp do Internetu nie mający podpisanej umowy na czas określony i chcący podpisać umowę w ramach nowej oferty musza rozwiązać stara umowę?

Podpisanie umowy w ramach nowej oferty automatycznie rozwiązuje dotychczasową umowę w momencie aktywacji nowego dostępu.

 1. Jaki proces sprzedażowy obowiązuje dla nowej Usługi?

Obowiązuje tok postępowania zgodny z aktualnym procesem sprzedażowym dla usług transmisji danych Frame Relay/ATM (przy wykorzystaniu formularzy zamówień i wzorów umów wprowadzonych w ramach  Usługi), tj.

 1. Przyjęcie i rejestracja zamówienia,
 2. Wywiad techniczny ( Uwaga: niezbędny  jest  zapis,  że  wywiad  techniczny dotyczy  usługi  dostępu do Internetu Frame Relay tp),
 3. Przygotowanie i podpisanie umowy, rejestracja umowy, przekazanie podpisanej umowy wraz z  kompletem dokumentów do PKzK POLPAK;
 4. Uruchomienie usługi
 5. Odnotowanie w SOK daty uruchomienia usługi.
 1. Czy w zleceniu wywiadu technicznego należy zaznaczyć, iż dotyczy ono usługi Dostęp do Internetu Frame Relay tp"?

W zleceniu  wywiadu  technicznego niezbędny  jest  zapis,  że  wywiad  ten  dotyczy  usługi Dostępu do Internetu Frame Relay TP. Zapis ten jest bezwzględnie wymagany do poprawnego sprawdzenia warunków technicznych dla właściwej usługi. Umożliwia on Pracownikom PS i SJO odróżnienie na etapie badania warunków technicznych usługi Dostępu do Internetu Frame Relay TP od usług transmisji  danych Frame Relay/ATM.

 1. Czy w wypadku Abonentów usług sieci POLPAK-T oraz usług transmisji danych Frame Relay/ATM składających zamówienia na łącza w dotychczasowej lokalizacji w ramach nowej oferty również obowiązuje dotychczasowy proces sprzedażowy, jak dla usług transmisji danych Frame Relay/ATM?

Obowiązuje tok postępowania zgodny z aktualnym procesem sprzedażowym dla usług transmisji danych Frame Relay/ATM (przy wykorzystaniu formularzy zamówień i wzorów umów wprowadzonych w ramach nowej Usługi).

 1. Czy w wypadku Abonentów usług sieci POLPAK-T oraz usług transmisji danych Frame Relay/ATM składających zamówienia na łącza w dotychczasowej lokalizacji w ramach nowej oferty będzie zachowana ciągłość świadczenia usług stałego dostępu do Internetu?

Możliwe są następujące sytuacje:

 1. Zamówienie nowego (dodatkowego) łącza dostępowego. W wypadku zamówienia nowego portu dostępowego (i zachowania dotychczasowego portu Frame Relay, względnie POLPAK-T) zapewniona będzie ciągłość korzystania z usług stałego dostępu do Internetu TP.
 2. Rezygnacja z dotychczasowego dostępu Frame Relay/ATM i zamówienie Dostępu do Internetu Frame Relay tp - z technicznego punktu widzenia możliwe do realizacji poprzez zdalną rekonfigurację parametrów i bez konieczności wymiany dotychczas użytkowanego sprzętu. W takim wypadku zapewniona będzie ciągłość korzystania z usług analogicznie do pkt. 1.
 3. Rezygnacja z dotychczasowego dostępu Frame Relay/ATM, względnie POLPAK-T i zamówienie Dostępu do Internetu Frame Relay tp w ramach nowej oferty z technicznego punktu widzenia wymagające przełączenia klienta do innego węzła dostępowego/zmiany adresacji IP/zmiany sprzętu w lokalizacji Abonenta. Rekonfiguracja dotychczasowych portów dostępowych i ewentualna wymiana sprzętu u Abonenta może powodować przerwę  w korzystaniu z usług stałego dostępu do Internetu.
 1. Czy w  wypadku rezygnacji z dotychczasowego dostępu Frame Relay/ATM, względnie POLPAK-T i zamówienia dostępu do Internetu Frame Relay tp z technicznego punktu widzenia wymagające przełączenia klienta do innego węzła dostępowego/zmiany adresacji IP/zmiany sprzętu w  lokalizacji klienta konieczne będzie wykonanie dodatkowych czynności przez Klienta?

W przypadku opisanym powyżej należy poinformować Klienta, że migracja istniejących portów  dostępowych do nowej oferty od strony technicznej wymagać będzie przełączenia kanału PVC do innego rutera dostępowego do Internetu czego konsekwencją będzie zmiana 4-adresowej podsieci łączącej ruter TP z ruterem Abonenta. PKzK POLPAK będzie informował wskazaną osobę o dokonanym przełączeniu i zmianie adresów IP - Abonent będzie musiał zmienić adres IP na porcie swojego rutera od strony WAN.
W przypadku przepięcia klienta z rutera Cisco na ruter Juniper, konieczna będzie również na ruterze Abonenta zmiana parametru encapsulation na: FrameRealy IETF, o ile parametr ten jest inny.
Powyższe działania związane z rekonfiguracją dotychczasowych portów dostępowych i ewentualną  wymianą sprzętu u Klienta mogą powodować przerwę w korzystaniu z usług stałego dostępu do  Internetu.
Przełączenia na inny ruter dostępowy do Internetu, a w konsekwencji zmiany IP, będą wykonywane w dniach roboczych (poniedziałek -piątek) w godzinach pracy Działu Realizacji SJO POLPAK, czyli od 8.00 do 16.00.

 1. Jakie dokumenty formalne należy złożyć w wypadku Abonentów usług sieci POLPAK-T oraz usług transmisji danych Frame Relay/ATM składających zamówienia na łącza w dotychczasowej lokalizacji w nowej Usłudze również obowiązuje dotychczasowy proces sprzedażowy, jak dla usług transmisji danych  Frame Relay/ATM?

Formalnie wymagane będzie złożenie kompletu dokumentów dla nowej Usługi (potwierdzenie rezygnacji Abonenta z dotychczasowych usług zawarte będzie w formie zapisu regulaminowego na nowej umowie  podpisywanej  w  ramach Usługi).

 1. Czy w wypadku Abonentów usług sieci POLPAK-T oraz usług transmisji danych Frame  Relay/ATM składających zamówienia na łącza w dotychczasowej lokalizacji w nowej Usłudze konieczny jest wywiad techniczny?

Tak. Uwaga: w zleceniu na wywiad techniczny należy zaznaczyć ,,dotyczy zamówienia na Dostęp do Internetu Frame Relay tp w dotychczasowej lokalizacji Abonenta (istniejące łącze POLPAK-T lub Frame Relay/ATM''.
Na zamówieniu składanym w PKzK POLPAK należy dopisać uwagę określającą, czy zamówienie dotyczy rezygnacji z istniejącego dostępu/zdalnej rekonfiguracji.

 1. Czy w wypadku Abonentów usług sieci  POLPAK-T oraz usług  transmisji danych Frame Relay/ATM, których dotychczasowe umowy dotyczą kilku portów dostępowych zapis regulaminowy z umowy usługi Dostęp do Internetu Frame Relay tp automatycznie rozwiązujący dotychczasową umowę odnosił będzie się do wszystkich portów.

W  przypadku Abonentów usług sieci POLPAK-T oraz usług transmisji danych Frame Relay/ATM,  których  dotychczasowe umowy dotyczą kilku portów dostępowych a  Abonent zamierza zrezygnować z jednego z nich w związku z przystąpieniem do nowej oferty należy podpisać aneks do dotychczasowej umowy dla  usług transmisji danych Frame Relay/ATM uwzględniający zaktualizowaną liczbę  dostępów wykorzystywanych  przez Klienta w ramach usług transmisji danych Frame Relay/ATM.

 1. Czy Klient korzystający z usługi Dostęp do Internetu Frame Relay tp może dodatkowo zamówić usługę SLA ramach usługi Certyfikat Jakości tp SLA dla usług transmisji danych

TAK

 1. W jaki sposób obliczana jest wartość SLA w ramach usługi Certyfikat Jakości tp SLA dla usług transmisji danych?

Opłaty za usługę SLA są naliczane zgodnie z Regulaminem i Cennikiem Usługi Certyfikat jakości tp SLA dla usług transmisji danych. Podstawą naliczania opłaty za usługę SLA jest opłata abonamentowa miesięczna za Dostęp do Internetu Frame Relay tp.

 1. Czy Klient korzystający z usługi Dostęp do Internetu Frame Relay tp może dodatkowo skorzystać z usługi Zarządzania Urządzeniami CPE?

TAK

 1. Czy istnieje możliwość uruchomienia load balancing'u w przypadku, gdy Klient posiada łącza użytkowane w ramach usługi Dostęp do Internetu Frame Relay tp?

Istnieje możliwość uruchomienia load balancing'u z przypadku, gdy Klient chce tą usługa objąć dostępy o przepustowości 2Mb/s zakupione jako Dostęp do Internetu Frame Relay tp.
Usługa load balancing nie jest świadczona w przypadku:

 1. łączy o przepustowości 1 Mb/s w ramach nowej Usługi;
 2. łączy o różnych parametrach technicznych np.:
 3. dostępy zakupione w ramach nowej oferty - 1 Mb/s i 2 Mb/s;
 4. dostęp 2 Mb/s zakupiony w ofercie Dostep do Internetu Frame Relay tp i standardowy dostęp 2 Mb/s z PVC do routera brzegowego z CIR = 128 kb/s w ramach usługi transmisja danych FR/ATM.
 1. Czy możliwe jest uruchomienie load balancing'u w przypadku gdy Abonent posiada jedno łącze zakupione w promocji "Dostęp do Internetu Frame Relay tp" a drugie w ramach usługi "Dostęp do Internetu Frame Relay tp"?

Tak, istnieje taka możliwość. Warunkiem, który musi być spełniony to posiadanie łączy o takich z samych parametrach technicznych, czyli dostęp do 2 Mb/s.

 1. Jakie są pobierane opłaty za uruchomienie load balancing'u w usłudze "Dostęp do Internetu Frame Relay tp"?

Za uruchomienie load balancing'u w usłudze "Dostęp do Internetu Frame Relay tp" pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem usługi "Dostęp do Internetu Frame Relay tp".

 1. Jakie są pobierane opłaty za uruchomienie load balancing'u w przypadku, gdy jedno łącze zostało uruchomione w promocji "Dostęp do Internetu Frame Relay tp" a drugie w ramach usługi "Dostęp do Internetu Frame Relay tp"?

W takim przypadku pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem usługi "Dostęp do Internetu Frame Relay tp".

 1. Jakie są pobierane opłaty za uruchomienie load balancing'u w przypadku, gdy łącza zostały uruchomione w promocji "Dostęp do Internetu Frame Relay tp"?

W takim przypadku opłaty pobierane są na zasadach, jakie obowiązywały przed wprowadzeniem usługi "Dostęp do Internetu Frame Relay tp" - zgodnie z pismem Dyrektora Pionu Klientów Biznesowych określającym zasady naliczania opłat za LB.

 1. Czy istnieje możliwość uruchomienia load balancing'u w trybie "per packet"?

Nie istnieje możliwość uruchomienia load balancing'u w trybie "per packet". Load balancing można uruchomić tylko w trybie "per flow"

 1. Czy łącza w ramach oferty Dostęp do Internetu Frame Relay tp, które będą objęte usługa load balancing'u musza spełniać dodatkowe wymagania techniczne?

Nie ma dodatkowych wymagań technicznych dla dostępów 2 Mb/s w ramach oferty Dostęp do Internetu Frame Relay tp.

 1. Czy dodatkowo można zamówić usługę BGP?

Dla dostępów zamówionych w ramach Usługi istnieje możliwość dodatkowego uruchomienia usługi BGP.

 1. Jakie parametry powinno spełniać łącze, na którym będzie uruchomiona usługa BGP?

Usługa BGP może być tylko uruchomiona na łączu o przepływności 2 Mb/s.

 1. Czy ilość adresów IP jest ograniczona tylko do 4 dla jednego dostępu w ramach oferty Dostęp do Internetu Frame Relay tp?

Nie. 4 adresy IP przyznawane są standardowo, aby można było uruchomić szybko usługę z podstawową funkcjonalnością. W przypadku, gdy ilość adresów IP będzie dla Klienta niewystarczająca, to Klient może wystąpić o dodatkową pulę adresów IP wypełniając odpowiedni wniosek w formie elektronicznej na stronie http:// ripe.tpnet.pl.