Sieć telefoniczna i komputerowa - projektowanie - montaż - modernizacja - konserwacja. Centrale Panasonic - sprzedaż - montaż - serwis
 
 
 

frame relay

ethernet vpn tp

informacje
regulamin
cennik

miejski ethernet

ETHERNET VPN TP regulamin

Rozdział 1
Definicje stosowane w dokumentach usługi Ethernet VPN tp
§ 1

 1. Abonent - podmiot, który jest stroną zawartej z TP w formie pisemnej umowy o świadczenie przez TP usługi Ethernet VPN tp, nie będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 2. Adres IP - unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieciowym, które posługują się adresem IP, aby przesyłać pomiędzy sobą informacje zgodnie z protokołem IP. Adresy IP są wykorzystywane w Internecie oraz sieciach lokalnych.
 3. Adres MAC (Media Access Control Address) - adres warstwy łącza danych, który jest wymagany dla każdego portu lub urządzenia podłączonego do LAN.
 4. AS (Autonomous System Number) - numer systemu autonomicznego identyfikujący grupę adresów IP rozgłaszanych w jednakowy sposób w protokóle routingu dynamicznego BGP.
 5. BGP (Border Gateway Protocol) - protokół bramy brzegowej, usługa routingu dynamicznego służąca do szybkich połączeń pomiędzy operatorami i dostawcami dostępu do sieci Internet, udostępniająca Abonentowi możliwość korzystania z usług kilku dostawców dostępu do Internetu.
 6. Call Center - komórka organizacyjna TP zajmująca się telefoniczną obsługą Abonenta, pod bezpłatnym numerem telefonicznym 0 800 120 810 lub 0 800 120 811, dostępnym 24 godziny na dobę i 365/6 dni w roku.
 7. Cennik - Cennik usługi Ethernet VPN tp.
 8. Dostęp - pojedyncze łącze dostępowe przewodowe zestawione pomiędzy Switchem PE a Switchem CE.
 9. Ethernet - protokół transmisji danych umożliwiający transfer informacji w kanałach wirtualnych do 10 Mbit/s; w wersji Fast Ethernet do 100 Mbit/s, w wersji Gigabit Ethernet do 1000 Mbit/s, przy zachowaniu takich cech jak format ramki oraz mechanizm adresowania MAC.
 10. EVC (Ethernet Virtual Connection) - kanał logiczny zestawiony na stałe pomiędzy Switchami CE, pozwalający na świadczenie usługi Ethernet VPN tp.
 11. Internet - światowy system komunikacji wzajemnie połączonych ze sobą sieci komputerowych oparty o zbiór protokołów TCP/IP.
 12. IP (Internet Protocol) - protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych.
 13. Konwersja sygnału - przetwarzanie, zamiana sygnału poprzez urządzenie telekomunikacyjne na postać akceptowaną przez Sieć szkieletową.
 14. Korporacja - opcja usługi Ethernet VPN tp polegająca na zestawieniu na stałe połączenia logicznego w technologii Ethernet umożliwiającego transmisję danych pomiędzy Switchami CE z określoną wartością Pasma; w ramach opcji Korporacja możliwa jest transmisja danych.
 15. LAN (Local Area Network) - lokalna sieć transmisji danych obejmująca z reguły swym zasięgiem obszar jednego budynku.
 16. Lokal - pomieszczenie znajdujące się w siedzibie Abonenta lub innym wskazanym przez Abonenta miejscu, do którego Abonentowi przysługuje tytuł prawny, a w którym są instalowane Urządzenia. Pomieszczenie powinno spełniać warunki niezbędne do zainstalowania i pracy Urządzeń, a w szczególności zapewniać wymagane warunki eksploatacji Urządzeń.
 17. MAN (Metropolitan Area Network) - sieć transmisji danych obejmująca swym zasięgiem miasto lub obszar aglomeracji miejskiej.
 18. Miejski Ethernet Gateway - brama (zestaw urządzeń oraz odpowiednio skonfigurowanego oprogramowania znajdujących się w zasobach i zarządzanych przez TP) łącząca Sieci szkieletowe: sieć szkieletową Polpak z siecią szkieletową Miejski Ethernet tp, przez którą może być realizowane EVC.
 19. Okno Serwisowe - występujące w każdą noc z soboty na niedzielę w godzinach 23.00 - 4.00 działania podejmowane przez TP mające na celu wykonanie niezbędnych prac, w szczególności związanych z modernizacją Sieci szkieletowej oraz polepszeniem świadczonych usług, mogących skutkować brakiem dostępu Abonenta przez maksymalnie 15 minut do świadczonej usługi Ethernet VPN tp.
 20.  Okres rozliczeniowy - okres jednego miesiąca będący podstawą rozliczenia należności Abonenta wobec TP, rozpoczynający się i kończący we wskazanych na fakturze dniach miesiąca.
 21. Pasmo - parametr techniczny wyrażony w Mbit/s, określający gwarantowaną szybkość przesyłania danych w kanale EVC.
 22. Regulamin - Regulamin korzystania z usługi Ethernet VPN tp świadczonej przez TP S.A.
 23. RIPE (Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC)) - organizacja z siedzibą w Amsterdamie, 1016 AB Amsterdam, Singel 258, Holandia, zajmująca się na terenie Europy rozdziałem klas adresów IP, tj. unikalnych w skali świata numerów jednoznacznie identyfikujących urządzenie podłączone do Internetu.
 24. Ruter - urządzenie kierujące informacje przesyłane w postaci pakietów (np. z protokołem IP) do miejsca przeznaczenia.
 25. Sieci szkieletowe - należące do TP wydzielone sieci transmisji danych wykorzystywane do świadczenia usługi Ethernet VPN tp.
 26. Specyfikacja techniczna usługi Ethernet VPN tp - załącznik do "Umowy o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi Ethernet VPN tp", określający parametry techniczne świadczenia usługi Ethernet VPN tp.
 27. Switch - urządzenie sieciowe, które filtruje, przekazuje i trasuje ramki na podstawie adresu docelowego każdej z nich.
 28. Switch CE (Customer Edge) - urządzenie stanowiące własność TP, instalowane w Lokalu Abonenta, stanowiące zakończenie Dostępu, zarządzane przez TP.
 29. Switch PE - urządzenia dostępowe Sieci szkieletowej, w którym zaimplementowane są mechanizmy Ethernetu.
 30. TP - Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-105) przy ul. Twardej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681.
 31. TPNET - sieć dostępowa do Internetu opisana AS 5617.
 32. Umowa - "Umowa o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi Ethernet VPN tp" zawarta pomiędzy TP a Abonentem.
 33. Usługa - usługa Ethernet VPN tp świadczona przez TP polegająca na tworzeniu wirtualnych sieci prywatnych, działających na bazie wydzielonej Sieci szkieletowej, umożliwiająca Abonentom łączenie ich sieci LAN w jedną sieć korporacyjną (Intranet) i transfer danych pomiędzy ich lokalizacjami lub dostęp do Internetu.
 34. Urządzenia - wyposażenie telekomunikacyjne stanowiące własność TP, instalowane u Abonenta (w tym Switch CE), służące do świadczenia usługi Ethernet VPN tp.
 35. WAN (Wide Area Network) - rozległa sieć transmisji danych obejmująca swym zasięgiem obszar całej Polski.
 36. VC Internet - opcja usługi Ethernet VPN tp polegająca na zestawieniu na stałe połączenia logicznego w technologii Ethernet umożliwiającego dostęp Abonenta do sieci Internet z określoną wartością Pasma. W opcji VC Internet możliwe jest podłączenie do sieci TPNET na adresach z puli AS5617, bez protokołu BGP. W ramach VC Internet możliwe jest uruchomienie usługi BGP w wybranej przez Abonenta opcji.

Rozdział 2
Postanowienia ogólne
§ 2

 1. Usługa świadczona jest przez TP na podstawie Umowy, w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie oraz Cenniku.
 2. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy oraz Regulaminu i uiszczania opłat należnych zgodnie z Cennikiem.

Rozdział 3
Zakres świadczenia usługi Ethernet VPN tp
§ 3

 1. Świadczona na rzecz Abonenta Usługa obejmuje:
 2. wybraną przez Abonenta przepływność Switcha CE: 2 Mbit/s, 20 Mbit/s, 40 Mbit/s lub 100 Mbit/s,
 3. określone Pasmo w technologii Ethernet,
 4. konfigurację EVC obejmującą Dostępy w połączeniach w danych jednostkach terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej:
 5. lokalnych - na obszarze jednego powiatu,
 6. regionalnych - na obszarze jednego województwa,
 7. tranzytowych - na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. Dostęp do Sieci szkieletowej odpowiedni do opcji Usługi i zapotrzebowania na Pasmo w technologii Ethernet i jego pełną integrację z Siecią szkieletową,
 9. transmisję danych,
 10. zestawienie i utrzymanie Miejski Ethernet Gateway, na wniosek Abonenta,
 11. dostęp do Internetu w opcji VC Internet,
 12. świadczenie usługi BGP w następujących opcjach:
 13. dostęp z protokołem BGP do sieci TPNET oraz do światowego Internetu bez możliwości tranzytowania ruchu z innych prefixów niż należących do AS Abonenta - BGP A,
 14. dostęp z protokołem BGP do sieci TPNET bez możliwości dostępu do Internetu światowego, brak ograniczeń w tranzytowaniu innych AS'ów - BGP B,
 15. dostęp z protokołem BGP do sieci TPNET oraz do światowego Internetu, brak ograniczeń w tranzytowaniu innych AS'ów - BGP C,
 16. zarządzanie Switchem CE instalowanym w danej lokalizacji Abonenta,
 17. wsparcie techniczne w ramach Call Center.
 18. Na wniosek Abonenta TP świadczy usługi dodatkowe wskazane w Cenniku.

§ 4

 1. Usługa jest realizowana na podstawie Umowy zawartej pomiędzy TP a Abonentem.
 2. Uruchomienie usługi, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, następuje w terminie do dziewięćdziesięciu dni od dnia doręczenia TP podpisanej przez Abonenta Umowy wraz z kompletem dokumentów stanowiących załączniki do Umowy, przy czym do dziewięćdziesięciodniowego terminu nie wlicza się opóźnień powstałych z przyczyn leżących po stronie Abonenta. Za dzień doręczenia Umowy uznaje się dzień doręczenia TP ostatniego z wymaganych dokumentów stanowiących załączniki do Umowy. Strony mogą w Specyfikacji technicznej usługi Ethernet VPN tp określić późniejszy termin uruchomienia Usługi.
 3. Jeżeli uruchomienie Usług nie będzie mogło nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 2, każda ze stron Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4, może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, przy czym TP może rozwiązać Umowę jedynie w przypadku, kiedy przed zawarciem Umowy przeprowadzony przez TP wynik wywiadu technicznego jest pozytywny, a po zestawieniu Dostępów stwierdzono brak możliwości uruchomienia Usługi z przyczyn technicznych
 4. Jeżeli uruchomienie Usługi w danym Dostępie nastąpiło po upływie terminów, o których mowa w ust. 2, a żadna ze stron Umowy nie rozwiąże Umowy w trybie przewidzianym w ust.3, za dzień uruchomienia Usługi uznaje się dzień wskazany w protokole zdawczo - odbiorczym Usługi.
 5. Przekazanie Urządzeń następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych Usługi.
 6. Uruchomienie Usługi w danym Dostępie, następuje na podstawie podpisanych protokołów zdawczo-odbiorczych Usługi. Dzień uruchomienia Usługi wskazany w protokole zdawczo-odbiorczym Usługi oznacza dzień rozpoczęcia świadczenia Usługi w danym Dostępie.
 7. W przypadku, gdy Abonent lub jego przedstawiciel nie wezmą udziału w instalacji Urządzeń lub uruchomieniu Usługi w danym Dostępie, TP może dokonać instalacji lub uruchomienia jednostronnie. Protokół z tych czynności TP przekaże Abonentowi. W przypadku nie zgłoszenia sprzeciwu w zakresie działania Usługi w terminie 3 dni od dnia doręczenia Abonentowi protokołu zdawczo - odbiorczego Usługi przyjmuje się, że dzień jednostronnego podpisania protokołu przez TP jest dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi w danym Dostępie. Zgłoszenie sprzeciwu wywołuje skutki dla uruchomionej Usługi w danym Dostępie, o których mowa w ust. 3.
 8. Jeżeli Abonent zawarł Umowę o świadczenie Usługi w więcej niż jednym Dostępie, a nie we wszystkich  Dostępach Usługa:
 9. może być świadczona - TP świadczy Usługi w Dostępach, w których Usługa została uruchomiona zgodnie z Umową, chyba że Abonent niezwłocznie złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia uzyskania informacji od TP o braku możliwości zrealizowania Umowy w pełnym zakresie,
 10. może być świadczona o parametrach ustalonych w Umowie - TP, z zastrzeżeniem ust. 9, świadczy Usługę o parametrach określonych w podpisanym przez Strony protokole zdawczo - odbiorczym Usługi, chyba że Abonent niezwłocznie złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia uzyskania informacji od TP o braku możliwości zrealizowania Umowy w pełnym zakresie.
 11. Jeśli parametry uruchomionej Usługi są inne niż określone w Umowie, podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego Usługi przez Abonenta lub jego przedstawiciela oznacza wyrażenie zgody na parametry Usługi wynikające z protokołu. W przypadku nie podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego Usługi w sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Umowa ulega rozwiązaniu.
 12. W okresie obowiązywania Umowy Abonent może wystąpić o zmianę parametrów Usługi, która jest realizowana na podstawie zawartego w formie pisemnej aneksu do Umowy, o ile istnieją możliwości techniczne realizacji takiej zmiany.
 13. W okresie obowiązywania Umowy Abonent może wystąpić o zmianę konfiguracji Switcha CE, o ile istnieją możliwości techniczne realizacji takiej zmiany. Zmiana konfiguracji Switcha CE następuje na podstawie zawartego pomiędzy TP a Abonentem pisemnego porozumienia określającego zakres zmian, termin ich wykonania oraz opłaty z tytułu zmiany konfiguracji Switcha CE.

§ 5

 1. Abonent zobowiązuje się:
 2. korzystać z udostępnionych mu przez TP Urządzeń będących własnością TP, zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji,
 3. udostępnić pracownikom TP lub jej przedstawicielom w ustalonym czasie Lokal w celu zainstalowania Urządzeń oraz dokonania konserwacji Urządzeń, a w przypadku napraw Urządzeń - w ustalonym czasie nie dłuższym niż 4 godziny (w czasie gotowości służb technicznych TP, o której mowa w § 25) od momentu zgłoszenia awarii,
 4. powiadomić TP o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Usługi lub udostępnionych mu przez TP Urządzeń w momencie ich stwierdzenia,
 5. nie dokonywać samodzielnie napraw i modernizacji udostępnionych mu przez TP  Urządzeń; wszelkich zmian, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń Urządzeń dokonuje wyłącznie TP lub jej przedstawiciel,
 6. nie zmieniać samodzielnie miejsca zamontowania udostępnionych przez TP Urządzeń; zmiany miejsca instalacji Urządzeń dokonuje wyłącznie TP lub jej przedstawiciel,
 7. zapewnić w Lokalu warunki niezbędne do zainstalowania i pracy Urządzeń, a w szczególności zapewniać wymagane warunki ich eksploatacji,
 8. zapewnić zasilanie niezbędne do funkcjonowania udostępnionych przez TP Urządzeń.
 9. TP ma prawo obciążyć Abonenta kosztami naprawy udostępnionych przez TP Urządzeń w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek:
 10. samowolnej naprawy lub modernizacji dokonanej przez Abonenta,
 11. samowolnej konfiguracji dokonanej przez Abonenta,
 12. uszkodzeń mechanicznych, które nie mogły powstać w trakcie prawidłowej eksploatacji Urządzeń,
 13. uszkodzeń spowodowanych działaniami urządzeń będących własnością Abonenta,
 14. niepowiadomienia TP o nieprawidłowościach w pracy lub usterkach, które mogły spowodować uszkodzenie Urządzeń,
 15. niezapewnienia w Lokalu warunków niezbędnych do prawidłowej eksploatacji Urządzeń, zgodnie z ich wymaganiami eksploatacyjnymi.
 16. W przypadku, gdy uszkodzenie udostępnionych przez TP Urządzeń spowoduje uszkodzenie urządzeń będących własnością Abonenta, wówczas koszty naprawy tych urządzeń ponosi TP, o ile uszkodzenie to nie jest wynikiem złej konstrukcji lub też złej obsługi urządzeń będących własnością Abonenta.

Rozdział 4
Umowa o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi Ethernet VPN tp
§ 6
Umowa jest zawierana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, po dostarczeniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych dokumentów i spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
§ 7

 1. W imieniu TP Umowę zawiera osoba należycie do tego umocowana, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
 2. Zamawiający może zawrzeć Umowę osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela.

§ 8
Umowa może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony.
§ 9
TP zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku gdy:

 1. nie istnieją warunki techniczne do jej świadczenia,
 2. zamawiający Usługę zalega lub zalegał z opłatami na rzecz TP.
 3. ma miejsce z innych przyczyn, niż określona w pkt 2, negatywna oceny wiarygodności płatniczej zamawiającego, dokonana na podstawie danych będących w posiadaniu TP lub udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej. 

§ 10

 1. Wszelkie zmiany w Umowie muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności\
 2. Zmiany w Regulaminie i w Cenniku następują w trybie określonym w § 21 ust. 6 oraz w § 23.

§ 11

1. Abonent Usługi, którego dane zawarte w Umowie ulegają zmianie, bądź wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub inne postępowania sądowe, mogące mieć wpływ na Umowę, jest zobowiązany:

 1. poinformować właściwą komórkę organizacyjną TP o okolicznościach, o których mowa powyżej, w terminie do 30 dni kalendarzowych od zaistnienia takich zmian lub wszczęcia postępowań,
 2. w przypadku przejęcia praw i obowiązków Abonenta wynikających z Umowy - wskazać podmiot przejmujący jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy,
 3. doręczyć na żądanie TP dokumenty potwierdzające zaistnienie zmian lub wszczęcie postępowań.

2. Abonent objęty postępowaniem upadłościowym lub innym postępowaniem sądowym skutkującym ustaniem jego bytu prawnego, o którym mowa w § 13 pkt 2, zobowiązany jest do dokonania zwrotu Urządzeń będących własnością TP, zgodnie z § 14, udostępnionych Abonentowi w celu świadczenia Usługi.

§ 12

 1. Umowa może być rozwiązana przez Strony za 30 dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego, przez:
 2. pisemne oświadczenie złożone przez Abonenta w komórce organizacyjnej TP, określonej w Umowie lub przesłane na jej adres listem poleconym, przy czym za dzień rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia przyjmuje się dzień wpłynięcia oświadczenia Abonenta o wypowiedzeniu do TP,
 3. pisemne oświadczenie TP przekazane listem poleconym na adres Abonenta określony w Umowie.
 4. TP ma prawo, w każdym czasie zawiesić świadczenie Usługi lub rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta postanowień Umowy, naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, w zakresie związanym z korzystaniem z Usługi, a w szczególności:
 5. nieuregulowania opłat na rzecz TP za jeden Okres Rozliczeniowy, jeżeli Abonent pozostaje w opóźnieniu z zapłatą dłużej niż jeden Okres rozliczeniowy,
 6. nielegalnego uzyskania lub podjęcia prób nielegalnego uzyskania dostępu do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób albo podejmowania lub umożliwiania podejmowania osobom trzecim innych działań utrudniających, albo uniemożliwiających świadczenie lub korzystanie z usług telekomunikacyjnych,
 7. nieprzestrzegania przez Abonenta, w zakresie jakim go dotyczą, przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.),
 8. powodowania zjawiska przeciążenia, w tym przepełniania, blokowania lub powodowania natłoku w sieci Internet lub innych sieciach transmisji danych lub ich elementach,
 9. przesyłania lub umożliwiania przesyłania informacji nie zamówionej przez jej odbiorcę, a także udostępniania innym osobom zasobów (m.in. określonego obszaru pamięci dysku twardego, pamięci dynamicznej oraz konfiguracji programów) lub informacji (w tym danych tekstowych i skryptów programowych zapisanych w ww. pamięciach) w celu wykorzystywania ich do działań związanych z przesyłaniem informacji niezamówionej przez jej odbiorcę, a w szczególności naruszających przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami),
 10. wszelkich działań Abonenta, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową TP lub zakłócą poprawne funkcjonowanie systemu TP służącego udostępnieniu i monitorowaniu Usługi, szkieletu i punktów stykowych sieci oraz innych jej elementów,
 11. zniszczenia lub uszkodzenia Urządzeń, którego następstwem jest brak możliwości świadczenia Usługi.
 12. Zawieszenie przez TP świadczenia Usługi trwa do czasu poinformowania TP przez Abonenta o usunięciu przyczyny będącej podstawą zawieszenia i potwierdzenia tej okoliczności przez TP.
 13. Zawieszenie świadczenia Usługi nie pozbawia TP prawa do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 14. Przez okres zawieszenia Usługi z przyczyn określonych w ust. 2, Abonent nie jest zobowiązany do zapłaty miesięcznych opłat abonamentowych w wysokości wynikającej z Cennika.
 15. TP może przerwać wykonywanie Usługi w czasie przeznaczonym dla działań podjętych przez TP w ramach Okna Serwisowego. O powyższych przerwach TP nie jest zobowiązana każdorazowo zawiadamiać Abonenta.

§ 13
Umowa wygasa wskutek:

 1. upływu czasu, na który została zawarta,
 2. ustania bytu prawnego osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, utworzonej zgodnie z przepisami prawa, będącej Abonentem Usługi, z zastrzeżeniem § 11 Regulaminu,
 3. śmierci osoby fizycznej będącej Abonentem Usługi.

§ 14

 1. W terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Abonent zobowiązany jest udostępnić Lokal pracownikowi TP lub jej przedstawicielowi w celu demontażu umieszczonych w tym Lokalu Urządzeń wyszczególnionych w protokole zdawczo-odbiorczym Usługi. W chwili dokonywania demontażu Urządzeń, powinny znajdować się one w stanie nienaruszonym, a ich zużycie nie powinno wykraczać ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
 2. W przypadku zmiany warunków Umowy skutkującej koniecznością demontażu Urządzeń stosuje się ust. 1.
 3. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub zużycia ponad normalną eksploatację Urządzeń zamontowanych w Lokalu, TP ma prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
 4. Jeżeli Abonent nie umożliwi odbioru Urządzenia w terminie wskazanym w ust. 1, zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 opłaty instalacyjnej za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Urządzeń, chyba że opóźnienie powstało z winy TP.

Rozdział 5
Odpowiedzialność.
§ 15
TP ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a w przypadkach w nim nie uregulowanych na zasadach określonych w Prawie telekomunikacyjnym i Kodeksie cywilnym.
§ 16
TP nie ponosi odpowiedzialności:

 1. za treści przekazywane podczas korzystania przez Abonenta z Usługi,
 2. za zabezpieczenie danych i oprogramowania komputera Abonenta, podłączonego do Urządzeń, przed ingerencją osób trzecich,
 3. za następstwa nieprawidłowego używania Urządzeń,
 4. za następstwa używania Lokalu w sposób powodujący zniszczenie, uszkodzenia lub nieprawidłową pracę Urządzeń,
 5. za przerwy w świadczeniu Usługi na skutek braku dostępu Urządzeń do energii elektrycznej,
 6. w przypadku uszkodzenia, z przyczyn nie leżących po stronie TP, urządzeń i łączy stanowiących własność Abonenta lub osoby trzeciej,
 7. za awarie w pracy łączy i Urządzeń będące następstwem uszkodzeń urządzeń lub łączy nie stanowiących własności TP lub przerw wynikających z działań lub zaniechań Abonenta,
 8. w przypadku niedotrzymania wartości parametrów technicznych urządzeń lub łączy stanowiących własność Abonenta lub osoby trzeciej,
 9. w przypadku działania lub zaniechania osób trzecich, którego następstwem jest brak możliwości świadczenia Usługi,
 10. w przypadku uniemożliwienia pracownikom TP lub jej przedstawicielom dostępu do Urządzeń i łączy stanowiących własność TP i znajdujących się w lokalizacjach Abonenta lub pomieszczeniach osoby trzeciej, niezależnie od tytułu prawnego Abonenta do tych pomieszczeń,
 11. za awarie będące następstwem ingerencji przez Abonenta w Urządzenia lub przewody stanowiące własność TP,
 12. za nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania należącego do Abonenta, jeśli jego instalacja i użytkowanie nie przebiegały zgodnie z zaleceniami producenta,
 13. za blokadę świadczonych usług i/lub utratę informacji spowodowaną rozwinięciem się wirusa lub robaka dostarczonego do sieci Abonenta na skutek połączenia komputerów Abonenta z siecią Internet,
 14. za rejestrację domen dokonywaną przez Abonenta w trakcie korzystania z Usługi,
 15. za niezależne od TP następstwa przerw w świadczeniu Usługi w trakcie występowania Okna Serwisowego,
 16. za skutki naruszenia przez Abonenta zobowiązań wskazanych w § 5 ust. 1,
 17. za następstwa oraz szkody powstałe na skutek zawieszenia Usługi,
 18. za uszkodzenia Urządzeń będących następstwem działań Abonenta lub osób trzecich.

§ 17
W przypadku podniesienia przez osoby trzecie - w szczególności przez osobę posiadającą tytuł prawny do Lokalu, w którym następuje instalacja Usługi - przeciwko TP roszczeń związanych z wykonaniem przez TP Umowy, Abonent zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia TP od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. Abonent zwróci także TP wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, chyba że będą one wynikały z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez TP.
§ 18

 1. TP i Abonent nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane decyzjami władz państwowych lub samorządowych oraz siłą wyższą. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne niezależne od danej Strony, któremu dana Strona nie mogła zapobiec.
 2. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zawiadomi drugą Stronę tak szybko jak to będzie możliwe o jej wystąpieniu.

§ 19

 1. TP zapłaci na rzecz Abonenta karę umowną:
 2. w wysokości 50 % opłaty jednorazowej aktywacyjnej, do której uiszczenia jest zobowiązany Abonent - w przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta na podstawie § 4 ust. 3, ust. 8 pkt 1 lub ust. 9 zd. 2,
 3. w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej w danym Dostępie, przewidzianej w Cenniku - za każdy dzień niedotrzymania z winy TP terminów rozpoczęcia świadczenia usługi Ethernet VPN tp wskazanych w Specyfikacji technicznej usługi Ethernet VPN tp w danym Dostępie,
 4. w wysokości 25 % opłaty jednorazowej aktywacyjnej w danym Dostępie - w przypadku świadczenia usługi Ethernet VPN tp o parametrach innych niż ustalone w Specyfikacji technicznej usługi Ethernet VPN tp (§ 4 ust. 8 pkt 2 lub ust. 9 zd. 1),
 5. w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej opłaty abonamentowej w danym Dostępie, do której uiszczenia jest zobowiązany Abonent - za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy w świadczeniu usługi Ethernet VPN tp w danym Dostępie, przy czym czas 24 godzinnych przerw jest liczony po upływie pierwszych 12 godzin awarii, za który nie przysługują kary umowne.
 6. Do czasu 24 godzinnych przerw, od których przysługuje wypłata kary umownej na podstawie ust. 1 pkt 4, nie wlicza się okresów występujących poza gotowością służb technicznych TP. Za czas przerw występujących poza gotowością służb technicznych TP nie przysługują kary umowne.
 7. O ile przerwa w świadczeniu usługi Ethernet VPN tp nastąpiła z winy Abonent, Abonent zobowiązany jest pokryć koszty związane z przywróceniem świadczenia usługi Ethernet VPN tp przez TP.
 8. Suma zapłaconych przez TP kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4 nie może przekroczyć w danym okresie rozliczeniowym, wysokości miesięcznych opłat abonamentowych przewidzianych w Cenniku dla danego Dostępu.

§ 20

 1. TP zapewnia należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi przez siebie usługami TP podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

Rozdział 6
Opłaty
§ 21

 1. Wysokość opłat za Usługę określa Cennik.
 2. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za Usługę zgodnie z otrzymanymi fakturami VAT. Termin płatności jest każdorazowo określany na fakturze VAT.
 3. Jeżeli okres świadczenia Usługi nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas miesięczne opłaty abonamentowe ustala się w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) tej opłaty za każdy dzień świadczenia Usługi.
 4. Przerwy w świadczeniu Usługi będące następstwem działań podjętych przez TP w ramach Okna Serwisowego nie powodują zmniejszenia opłat ponoszonych przez Abonenta na rzecz TP.
 5. Opłaty z tytułu świadczenia Usługi pobierane są od dnia uruchomienia Usługi w danym Dostępie wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym Usługi.
 6. Z zastrzeżeniem postanowień § 23, zmiany wysokości opłat abonamentowych miesięcznych wynikające ze zmiany Cennika, nie powodują konieczności zmiany w formie aneksu zawartej Umowy. TP wykaże nową stawkę opłat w kolejnej wystawianej fakturze po zmianie Cennika. W przypadku zmian opłat polegających na wprowadzeniu nowych opłat, które Abonent zobowiązany jest uiszczać lub skutkujących podwyższeniem dotychczasowych opłat stosuje się § 23.

§ 22

 1. Miesięczne opłaty abonamentowe obejmują: określone Pasmo w technologii Ethernet dla danej lokalizacji Abonenta bez ograniczeń czasowych lub ilości przesłanych danych, konfigurację EVC obejmującą określone lokalizacje Abonenta, korzystanie z Dostępu do Sieci szkieletowej odpowiednie do opcji Usługi i zapotrzebowania na Pasmo w technologii Ethernet i jego pełną integrację z Siecią szkieletową, zainstalowanie i zarządzanie Switchem CE w danej lokalizacji Abonenta, wsparcie techniczne w ramach Call Center, obsługę serwisową, rozliczanie i fakturowanie usługi Ethernet VPN tp.
 2. Opłata za Usługę powinna zostać wniesiona w terminie wskazanym w fakturze VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek TP.
 3. Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania TP o fakcie nieotrzymania faktury VAT.
 4. W przypadku, gdy Abonent, który zalega z opłatami na rzecz TP, dokona zapłaty zaległych należności i nie wskaże faktury VAT, na poczet której należy zaliczyć dokonaną przez niego wpłatę, TP ma prawo rozliczyć tę wpłatę z zaległymi płatnościami Abonenta bez konieczności przesyłania pokwitowania do Abonenta.

§ 23

 1. O zmianach w Regulaminie lub zmianach w Cenniku skutkujących podwyższeniem opłat lub polegających na wprowadzeniu nowych opłat, które Abonent zobowiązany jest uiszczać oraz terminach ich wprowadzenia, TP powiadamia Abonentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Informacje o zmianach będą dołączane do faktur miesięcznych oraz zamieszczane na stronach internetowych TP lub Abonent zostanie powiadomiony o nich odrębnym pismem - przed doręczeniem faktury obliczonej według zmienionych opłat.
 2. Jeżeli Abonent nie dokona wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zmian Regulaminu lub zmian Cennika polegających na wprowadzeniu nowych opłat, które Abonent zobowiązany jest uiszczać lub skutkujących podwyższeniem opłat dotychczasowych, przyjmuje się, że wyraża on zgodę na zmianę warunków Umowy.

Rozdział 7
Zakres obsługi serwisowej Usługi
§ 24

 1. W ramach serwisu Usługi, TP zapewnia gotowość służb technicznych TP do usunięcia awarii od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8 do 18.
 2. TP zobowiązuje się do usunięcia awarii powodującej niedostępność Usługi w danej lokalizacji w czasie gotowości służb technicznych TP, o którym mowa w ust. 1, w terminie 12 godzin od momentu, w którym awaria zostanie zgłoszona przez Abonenta na numer Call Center lub TP wykryje awarię.
 3. Usunięcie awarii nastąpi pod warunkiem udostępnienia przez Abonenta służbom technicznym TP Dostępu lub Urządzenia w danej lokalizacji.

§ 25
W ramach obsługi serwisowej TP zapewnia: weryfikację poprawności działania Usługi, usuwanie awarii i nieprawidłowości w działaniu Usługi, możliwość zgłaszania awarii do Call Center (pod numerami 0 800 120 810 lub 0 800 120 811) 7d/24h.
Rozdział 8
Tryb postępowania reklamacyjnego
§ 26
Reklamacje mogą być składane z tytułu:

 1.   niedotrzymania z winy TP określonego w Umowie terminu uruchomienia Usługi,
 2.   niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi,
 3.   nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi.

§ 27

 1. Reklamacje mogą być składane pisemnie, telefonicznie pod numerem 0 800 120 810, 0 800 120 811 lub ustnie do protokołu, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, o ile nie stoją temu na przeszkodzie możliwości techniczne, w każdej komórce organizacyjnej TP obsługującej Abonentów.
 2. Przyjęcie reklamacji złożonej pisemnie, telefonicznie pod numerem 0 800 120 810, 0 800 120 811 lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość wymaga potwierdzenia  przez TP  w formie pisemnej w terminie  14 dni od dnia jej złożenia za wyjątkiem przypadku udzielenia odpowiedzi w tym terminie.
 3. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu bezpośrednio w komórce organizacyjnej TP obsługującej Abonentów, upoważniona osoba obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić przyjęcie reklamacji w formie pisemnej.

§ 28

 1. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy:
  1. od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi,
  2. od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana,
  3. od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi.
 2. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania, o czym komórka organizacyjna TP rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia Abonenta.

§ 29

 1. Reklamacja powinna zawierać:
 2. imię i nazwisko, firmę albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta,
 3. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
 4. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 5. numer ewidencyjny wskazany na fakturze VAT lub adres Dostępu,
 6. datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi - w przypadku reklamacji, o której mowa w § 26 pkt 1,
 7. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku żądania ich wypłaty albo złożenia wniosku o ich zaliczenie na poczet przyszłych opłat,
 8. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innych należności - w przypadku, o którym mowa w pkt 7,
 9. podpis Abonenta - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 10. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się datę wpływu reklamacji do komórki organizacyjnej TP.
 11. Abonent jest zobowiązany do terminowego uiszczania należności nie objętych reklamacją.

§ 30

 1. TP rozpatruje reklamację i w terminie do 30 dni, licząc od dnia jej wpływu, udziela na nią   w formie pisemnej odpowiedzi.
 2. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że reklamacja ta została uwzględniona.

§ 31

 1. W przypadku uwzględnienia reklamacji, przysługujące z tytułu odszkodowania lub innej należności kwoty pieniężne zaliczane są na poczet przyszłych należności z tytułu świadczenia Usługi albo, zgodnie z życzeniem Abonenta, zwracane są przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy.
 2. W przypadku gdy TP posiada wobec reklamującego Abonenta wymagalną i niesporną wierzytelność pieniężną z tytułu Umowy, która może być dochodzona w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, może ją potracić z wierzytelności reklamującego tj. z kwoty pieniężnej przysługującej Abonentowi w wyniku uwzględnienia (uznania) reklamacji. Potrąconą kwotę wykazuje się w kolejnej fakturze. Oświadczenie TP o dokonaniu potrącenia przesyłane jest  Abonentowi wraz z odpowiedzią na reklamację.
 3. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej wysokości naliczonych opłat, za czas trwania postępowania reklamacyjnego odsetki od kwoty objętej reklamacją nie będą naliczane.

§ 32
Szczegółowe  zasady i tryb  rozpatrywania reklamacji  reguluje rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 1 października  2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. Nr 226, poz. 2291).
Rozdział 9
Dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy
§ 33
Zamawiający zobowiązany jest przedstawić TP pisemną zgodę osoby, w Lokalu której mają zostać zainstalowane Urządzenia na:

 1. ich instalację i świadczenie w Lokalu Usługi zgodnie z Regulaminem,
 2. wykorzystanie sieci teleinformatycznej i urządzeń znajdujących się w miejscu instalacji.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 34
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy Prawa telekomunikacyjnego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. Nr 226 poz. 2291).
§ 35
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby TP.
§ 36
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2006 roku.