Sieć telefoniczna i komputerowa - projektowanie - montaż - modernizacja - konserwacja. Centrale Panasonic - sprzedaż - montaż - serwis
 
 
 

frame relay

informacje
FAQ
regulamin
cennik

ethernet vpn tp

miejski ethernet

Internet Frame Relay regulamin


Rozdział 1.       Terminologia stosowana w dokumentach usługi Dostęp do Internetu Frame Relay tp .
§ 1

 1. Abonent - podmiot, który zawarł z TP, w formie pisemnej, umowę o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi Dostęp do Internetu Frame Relay tp .
 2. Adres IP - unikalny w skali świata numer, jaki posiada każdy komputer podłączony do Internetu.
 3. Cennik - Cennik usługi Dostęp do Internetu Frame Relay tp .
 4. Frame Relay - protokół transmisji danych umożliwiający transfer informacji w kanałach wirtualnych z prędkością do 2 Mbps, wykorzystywany w sieciach szkieletowych, m.in. w sieci POLPAK do łączenia sieci LAN Abonenta i do dostępu do Internetu.
 5. Load balancing - równomierne rozłożenie obciążenia łączy.
 6. Internet - światowy system komunikacji wzajemnie połączonych ze sobą sieci komputerowych.
 7. IP (ang. Internet Protocol) - protokół transmisji danych używany przez systemy komunikujące się ze sobą w obrębie Internetu.
 8. LAN (ang. Local Area Network) - tzw. lokalna sieć transmisji danych obejmująca z reguły swym zasięgiem obszar jednego budynku.
 9. MAN (ang. Metropolitan Area Network) - tzw. miejska/metropolitalna sieć transmisji danych - sieć o zasięgu regionalnym (zazwyczaj na obszarze nieprzekraczającym swą średnicą kilkudziesięciu kilometrów).
 10. Okno Serwisowe - występujące w godzinach 23.00 - 4.00, w każdą noc z soboty na niedzielę, działania podejmowane przez TP, mające na celu wykonanie niezbędnych prac - w szczególności związanych z modernizacją Sieci szkieletowej POLPAK oraz polepszeniem świadczonych usług - mogących skutkować brakiem dostępu Użytkownika, przez maksymalnie 15 minut, do Usługi.
 11. Okres rozliczeniowy - okres jednego miesiąca będący podstawą rozliczenia należności Abonenta wobecTP, rozpoczynający się i kończący we wskazanych na fakturze dniach miesiąca.
 12. Osoba do kontaktów z TP - osoba wskazana przez Abonenta, upoważniona do kontaktów z TP, w szczególności upoważniona do odbierania w imieniu Abonenta oświadczeń składanych przez TP oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Abonenta, które wywołują skutki bezpośrednio dla Abonenta.
 13. PVC ( ang. Permanent Virtual Circuit) - ustanowienie na stałe możliwości transmisji danych pomiędzy urządzeniem Abonenta a Ruterem brzegowym TP.
 14. Port - miejsce, w którym następuje fizyczne przyłączenie urządzeń Abonenta do Sieci szkieletowej POLPAK.
 15. Regulamin - Regulamin korzystania z usługi Dostęp do Internetu Frame Relay tp świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. .
 16. Ruter brzegowy - węzeł sieci szkieletowej POLPAK wyposażony w porty obsługujące sieci rozległe oraz w oprogramowanie kierujące ruchem pakietów; umożliwia bezpośredni dostęp do Internetu poprzez wykreowane łącze wirtualne.
 17. Sieć szkieletowa POLPAK - pakietowa sieć transmisji danych, której operatorem jest TP.
 18. TP - Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-105) przy ul. Twardej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681.
 19. Umowa - umowa o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi Dostęp do Internetu Frame Relay tp , zawarta pomiędzy TP a Abonentem.
 20. Urządzenia - stanowiące własność TP urządzenia abonenckie niezbędne do świadczenia Usługi.
 21. Usługa - usługa dostęp do Internetu Frame Relay tp.
 22. Użytkownik - Abonent lub inny podmiot uprawniony przez Abonenta do korzystania z Usługi w lokalu określonym w Umowie.
 23. Zamawiający - podmiot, który złożył zamówienie na usługę Dostęp do Internetu Frame Relay tp .

Rozdział 2.       Postanowienia ogólne.
§ 2

 1. Usługa Dostęp do Internetu Frame Relay tp świadczona jest przez Telekomunikację Polską S.A. na podstawie Umowy, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i uiszczania opłat określonychw Cenniku.
 3. Abonent zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika.

Rozdział 3.       Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu Frame Relay tp .
§ 3

 1. Świadczona na rzecz Abonenta Usługa obejmuje:
  1. stałe połączenie wirtualne łączem symetrycznym dochodzące do sieci Internet według protokołu Frame Relay, o szybkości dołączenia do 1 Mbit/s lub do 2 Mbit/s,
  2. usługę Load balancing (na wniosek Abonenta),
  3. udzielanie informacji o krajowych adresach IP,
  4. korzystanie z Urządzeń.
 2. W ramach Usługi zestawiane jest do Rutera brzegowego łącze o przepustowości równej szybkości dołączenia.
 3. W ramach świadczonej Usługi nie istnieje możliwość ustanowienia transmisji danych w warstwie drugiej pomiędzy dwoma urządzeniami Abonenta lub urządzeniami Abonenta i osób trzecich.

§ 4

 1. Uruchomienie Usługi może nastąpić w sposób określony w § 5 lub w sposób określony w § 6, poprzez zdalną konfigurację bez konieczności asysty służb technicznych TP (zdalne uruchomienie).
 2. Usługa jest realizowana na podstawie Umowy zawartej pomiędzy TP a Abonentem.

§ 5

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 i 5, uruchomienie Usługi następuje w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia TP podpisanej przez Abonenta Umowy wraz z kompletem dokumentów stanowiących załączniki do Umowy, przy czym do trzydziestodniowego terminu nie wlicza się opóźnień powstałych z przyczyn leżących po stronie Abonenta. Za dzień doręczenia Umowy uznaje się dzień doręczenia TP ostatniego z wymaganych dokumentów stanowiących załączniki do Umowy.
 2. Strony mogą ustalić w Umowie późniejszy, niż wskazany w ust. 1, termin uruchomienia Usługi.
 3. Jeżeli uruchomienie Usługi nie będzie mogło nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, każda ze Stron Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4, może niezwłocznie rozwiązać Umowę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, o ile warunki Umowy nie stanowią inaczej, przy czym TP może rozwiązać Umowę jedynie w przypadku, gdy brak jest warunków technicznych świadczenia Usługi.
 4. Jeżeli uruchomienie Usługi nastąpi po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, za dzień uruchomienia Usługi uznaje się dzień podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego Usługi.
 5. Uruchomienie Usługi następuje na podstawie podpisanych protokołów zdawczo-odbiorczych (instalacja łącza). Dzień uruchomienia Usługi wskazany w protokole zdawczo-odbiorczym oznacza dzień rozpoczęcia świadczenia Usługi dla danego łącza.
 6. W przypadku, gdy Abonent lub jego upoważniony przedstawiciel nie wezmą udziału w instalacji łącza, TP może dokonać instalacji łącza jednostronnie. Protokół z tej czynności TP przekaże Abonentowi. W przypadku nie zgłoszenia sprzeciwu w zakresie działania Usługi w terminie 3 dni od dnia doręczenia Abonentowi protokołu przyjmuje się, że dzień jednostronnego podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przez TP jest dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi dla danego łącza. Zgłoszenie sprzeciwu wywołuje skutki, o których mowa w ust. 3.
 7. Jeżeli Abonent zawarł Umowę o świadczenie Usługi w więcej niż jednej lokalizacji, a w jednej lub kilku lokalizacjach Usługa:
  1. nie może być świadczona - TP świadczy Usługi w lokalizacjach, w których Usługa została uruchomiona zgodnie z Umową, chyba że Abonent niezwłocznie złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy,
  2. może być świadczona o parametrach innych niż ustalone w Umowie - TP, z zastrzeżeniem ust. 8, świadczy usługi o parametrach określonych w protokole zdawczo - odbiorczym, chyba że Abonent niezwłocznie złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy.
 8. Jeśli parametry uruchomionej Usługi są inne niż określone w Umowie, podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego przez Abonenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oznacza wyrażenie zgody na parametry Usługi wynikające z protokołu zdawczo - odbiorczego. W przypadku nie podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego w sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Umowa ulega rozwiązaniu.
 9. Opłaty z tytułu świadczenia Usługi są pobierane od dnia jej uruchomienia.

§ 6

 1. 1. Zdalne uruchomienie Usługi następuje w terminie do 30 dni od doręczenia TP podpisanej Umowy wraz z kompletem załączników. TP powiadamia Abonenta o zdalnym uruchomieniu Usługi e-mailem przesyłanym na adres e-mail Abonenta wskazany w Umowie w dniu dokonania zdalnego uruchomieniaUsługi. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie do zwrotnego potwierdzenia otrzymania e-maila o zdalnym uruchomieniu usługi.
 2. Opłaty z tytułu świadczenia Usługi Abonent uiszcza od dnia zdalnego uruchomienia Usługi.
 3. W przypadku kwestionowania zdalnego uruchomienia Usługi zgodnie z zamówionymi parametrami, Abonent lub Osoba do kontaktów z TP może zgłosić sprzeciw, w terminie 3 dni od powiadomienia o zdalnym uruchomieniu Usługi, pod wskazany w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy numer. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu uruchomienie Usługi następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 7

 1. Użytkownik zobowiązuje się:
  1. korzystać z udostępnionych mu przez TP Urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji,
  2. udostępnić służbom technicznym TP lub jej przedstawicielom lokal dla zainstalowania Urządzeń oraz w celu dokonania konserwacji lub ich napraw,
  3. powiadomić TP o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Urządzeń udostępnionych mu przez TP - w momencie ich stwierdzenia,
  4. nie dokonywać samodzielnie napraw i modernizacji udostępnionych mu przez TP Urządzeń; wszelkich zmian, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń Urządzeń dokonuje wyłącznie TP lub jej przedstawiciel,
  5. nie zmieniać samodzielnie miejsca zamontowania Urządzeń. Zmiana lokalizacji Urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach Abonenta dokonuje wyłącznie TP lub jej uprawniony przedstawiciel,
  6. zapewnić zasilanie niezbędne do funkcjonowania Urządzeń.
 2. TP ma prawo obciążyć Abonenta kosztami naprawy Urządzeń w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek:
  1. samowolnej naprawy lub modernizacji dokonanej przez Użytkownika,
  2. uszkodzeń mechanicznych, które nie powstały w trakcie prawidłowej eksploatacji Urządzeń,
  3. uszkodzeń spowodowanych działaniami urządzeń będących własnością Użytkownika,
  4. nie powiadomienia TP o nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach, które mogły spowodować uszkodzenie.
 3. W przypadku, gdy uszkodzenie Urządzeń spowoduje uszkodzenie urządzeń będących własnością Użytkownika, wówczas koszty naprawy tych urządzeń ponosi TP, jeśli uszkodzenie to nie jest wynikiem złej konstrukcji lub też złej obsługi urządzeń będących własnością Użytkownika.

Rozdział 4.       Umowa o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi Dostęp do Internetu Frame Relay tp .
§ 8

       Umowa jest zawierana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, po dostarczeniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych dokumentów i spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

§ 9

  W   imieniu  TP   Umowę   zawiera   osoba  należycie   do   tego   umocowana,   na   podstawie   pisemnego pełnomocnictwa.

§ 10

  Abonent może zawrzeć Umowę osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela.

§ 11

  TP zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadkach, gdy:
 1. nie istnieją warunki techniczne do jej świadczenia,
 2. Abonent zalega z opłatami na rzecz TP.

§ 12

 1. Wszelkie zmiany w Umowie muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.
 2. Zmiany w Regulaminie oraz w Cenniku następują w trybie określonym w § 25 ust. 7 oraz w § 28.

§ 13

Abonent, którego dane zawarte w Umowie ulegają zmianie, bądź wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub inne postępowania sądowe, mogące mieć wpływ na Umowę, jest zobowiązany:
 1. poinformować niezwłocznie właściwą  jednostkę/komórkę organizacyjną TP o okolicznościach, o których mowa powyżej,
 2. w przypadku przejęcia praw i obowiązków Abonenta wynikających z Umowy - wskazać podmiot przejmujący jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy,
 3. doręczyć na żądanie TP dokumenty potwierdzające zaistnienie zmian lub wszczęcie postępowań.

§ 14

 1. Umowa może być rozwiązana przez Strony za 30-dniowym okresem wypowiedzenia przez:
  1. pisemne oświadczenie złożone przez Abonenta w jednostce organizacyjnej TP, określonej w Umowie lub przesłane na jej adres listem poleconym, przy czym za dzień rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia przyjmuje się dzień wpłynięcia oświadczenia Abonenta o wypowiedzeniu do jednostki organizacyjnej TP,
  2. z zastrzeżeniem postanowienia § 15 - pisemne oświadczenie TP przekazane listem poleconym na adres Abonenta określony w Umowie, przy czym za dzień rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia przyjmuje się dzień doręczenia Abonentowi oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
 2. TP ma prawo, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3, w każdym czasie zawiesić świadczenie Usługi lub wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Użytkownika postanowień Umowy, naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, w zakresie związanym z korzystaniem z Usługi, a w szczególności:
  1. nieuregulowania opłat na rzecz TP za dwa okresy rozliczeniowe,
  2. nielegalnego uzyskania lub podjęcia prób nielegalnego uzyskania dostępu do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób albo podejmowania lub umożliwiania podejmowania osobom trzecim innych działań utrudniających albo uniemożliwiających świadczenie lub korzystanie z usług telekomunikacyjnych,
  3. nieprzestrzegania przez Abonenta lub Użytkownika, w zakresie jakim go dotyczą, przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800),
  4. stwierdzenia przez służby techniczne TP lub jej przedstawiciela przyłączenia przez Użytkownika do Urządzeń urządzenia nie spełniającego zasadniczych wymagań, o których mowa w art. 152 i 153 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
  5. powodowania zjawiska przeciążenia usług transmisji danych, w tym przepełniania, blokowania lub powodowania natłoku w sieci transmisji danych lub jej elementach albo przepełniania zasobów usług transmisji danych,
  6. przesyłania lub umożliwiania przesyłania informacji niezamówionej przez jej odbiorcę, a także udostępniania innym osobom zasobów (m.in. określonego obszaru pamięci dysku twardego, pamięci dynamicznej oraz konfiguracji programów) lub informacji (w tym danych tekstowych i skryptów programowych zapisanych w ww. pamięciach) w celu wykorzystywania ich do działań związanych z przesyłaniem informacji niezamówionej przez jej odbiorcę, a w szczególności naruszających Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).
 3. Zawieszenie świadczenia Usługi trwa do czasu poinformowania TP przez Abonenta o usunięciu przyczyny będącej podstawą zawieszenia usług i potwierdzenia tej okoliczności przez TP.
 4. Zawieszenie świadczenia Usługi nie pozbawia TP prawa do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 5. TP może przerwać świadczenie Usługi w czasie przeznaczonym dla działań podjętych przez TP w ramach Okna serwisowego. O powyższych przerwach TP nie jest zobowiązana każdorazowo zawiadamiać Abonentów.

§ 15

 1. W przypadku, gdy Abonent, będący osobą fizyczną, zawarł Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, rozwiązanie Umowy może nastąpić w sposób i w przypadkach określonych w § 14 Regulaminu, z tym wyjątkiem, że TP nie będzie mogła wypowiedzieć Umowy zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 Regulaminu.
 2. Wyłączenie zastosowania § 14 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, będzie wiązało Abonenta i TP do czasu, w którym Abonent, będący osobą fizyczną, zacznie korzystać z Usługi w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu.
 3. W przypadku, gdy zajdą okoliczności wskazane w § 14 ust. 2, TP może wypowiedzieć Umowę zawartą z Abonentem, będącym osobą fizyczną, który zawarł Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia.

§ 16

Umowa wygasa wskutek:
 1. upływu okresu, na który została zawarta,
 2. ustania bytu prawnego osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, utworzonej zgodnie z przepisami prawa, będącej Abonentem, z zastrzeżeniem §13,
 3. śmierci osoby fizycznej będącej Abonentem.

§ 17

 1. W ciągu 14 dni roboczych od daty wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Użytkownik zobowiązany jest udostępnić odpowiednie pomieszczenia pracownikowi TP lub jej przedstawicielowi w celu demontażu umieszczonych w tych pomieszczeniach Urządzeń wyszczególnionych w protokole zdawczo-odbiorczym. W chwili dokonywania demontażu Urządzeń, Urządzenia te powinny znajdować się w stanie nienaruszonym, a ich zużycie nie powinno wykraczać ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
 2. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub zużycia ponad normalną eksploatację Urządzeń zamontowanych w pomieszczeniach Użytkownika, TP ma prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
 3. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 2, będzie określona przez TP w nocie obciążeniowej, która stanowi wezwanie do zapłaty.
 4. Jeżeli Abonent nie umożliwi odbioru Urządzenia w terminie wskazanym w ust. 1, zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 opłaty instalacyjnej za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Urządzeń, chyba że opóźnienie powstało z winy TP.

Rozdział 5.       Odpowiedzialność.
§ 18

Abonent ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Regulaminu i Umowy.

§ 19

TP ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a w przypadkach w nim nie uregulowanych na zasadach określonych w Prawie telekomunikacyjnym i Kodeksie cywilnym.

§ 20

TP nie ponosi odpowiedzialności:
 1. w przypadku uszkodzenia, z przyczyn nie leżących po stronie TP, urządzeń i łączy stanowiących własność Abonenta lub osoby trzeciej,
 2. za awarie w pracy łączy i Urządzeń będące następstwem uszkodzeń urządzeń lub łączy nie stanowiących własności TP lub przerw wynikających z działań lub zaniechań Abonenta,
 3. w przypadku niedotrzymania wartości parametrów technicznych urządzeń lub łączy stanowiących własność Abonenta lub osoby trzeciej,
 4. w przypadku działania lub zaniechania osób trzecich, których następstwem jest brak możliwości świadczenia Usługi,
 5. w przypadku uniemożliwienia pracownikom TP lub jej przedstawicielom dostępu do Urządzeń i łączy stanowiących własność TP i znajdujących się w lokalizacjach Abonenta lub pomieszczeniach osoby trzeciej, niezależnie od tytułu prawnego Abonenta do tych pomieszczeń,
 6. za awarie będące następstwem ingerencji przez Użytkownika w Urządzenia lub przewody stanowiące własność TP,
 7. za nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania należącego do Użytkownika, jeśli jego instalacja i użytkowanie nie przebiegała zgodnie z zaleceniami producenta,
 8. za blokadę świadczonych usług i/lub utratę informacji spowodowaną rozwinięciem się wirusa lub robaka dostarczonego do sieci Abonenta na skutek połączenia komputerów Abonenta z siecią Internet,
 9. za treści przekazywane podczas korzystania przez Abonenta z Usługi,
 10. za zabezpieczenie danych i oprogramowania komputera Użytkownika, podłączonego do Urządzeń, przed ingerencją osób trzecich,
 11. za rejestrację domen dokonywaną przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usługi,
 12. za niezależne od TP następstwa przerw w świadczeniu Usługi w trakcie występowania Okna Serwisowego,
 13. za następstwa oraz szkody powstałe na skutek zawieszenia Usługi zgodnie z § 14 ust. 2,
 14. skutki naruszenia przez Użytkownika zobowiązań wskazanych w § 7 ust. 1.

§ 21

W przypadku podniesienia przez osoby trzecie - w szczególności przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu, w którym następuje instalacja Usługi - przeciwko TP roszczeń związanych z wykonaniem przez TP Umowy, Abonent zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia TP od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. Abonent zwróci także TP wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, chyba że będą one wynikały z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez TP.

§ 21

 1. TP i Abonent nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą lub decyzjami władz państwowych lub samorządowych. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne niezależne od danej Strony, któremu dana Strona nie mogła zapobiec.
 2. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zawiadomi drugą Stronę tak szybko jak to będzie możliwe o wystąpieniu siły wyższej.

§ 23

 1. TP zapłaci na rzecz Abonenta karę umowną:
  1. w wysokości 50 % jednorazowej opłaty aktywacyjnej - w przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta na podstawie § 5 ust. 3, ust. 7 pkt 1 i ust. 8 zd. 2 lub przez TP na podstawie § 5 ust. 3,
  2. w wysokości 25 % opłaty jednorazowej aktywacyjnej - w przypadku świadczenia Usługi o parametrach innych niż ustalone w Umowie w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 7 pkt 2, ust. 8 zd. 1,
  3. w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej opłat abonamentowych - za każdy dzień niedotrzymania z winy TP terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi w danej lokalizacji,
  4. w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej opłaty abonamentowej dla danej lokalizacji - za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy w świadczeniu Usługi na łączu w danej lokalizacji, przy czym czas 24 godzinnych przerw jest liczony po upływie pierwszych 12 godzin awarii, za które nie przysługują kary umowne.
 2. Do czasu 24 godzinnych przerw, za które przysługuje wypłata kary umownej na podstawie ust. 2 pkt 4, nie wlicza się okresów występujących poza gotowością służb technicznych TP. Za czas przerw występujących poza gotowością służb technicznych TP nie przysługują kary umowne.
 3. O ile przerwa w świadczeniu Usługi nastąpiła z winy Użytkownika, Abonent zobowiązany jest pokryć koszty związane z przywróceniem możliwości jej świadczenia przez TP.
 4. Suma zapłaconych przez TP kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 nie może przekroczyć w danym okresie rozliczeniowym, wysokości miesięcznych opłat abonamentowych przewidzianych w Cenniku.

§ 24

TP zapewnia należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi przez siebie usługami TP podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

Rozdział 6.       Opłaty.
§ 24

 1. Wysokość opłat za Usługi określa Cennik.
 2. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za Usługi zgodnie z otrzymanymi fakturami VAT. Termin płatności faktury VAT jest każdorazowo określony na fakturze.
 3. Jeżeli okres świadczenia Usługi na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas opłaty abonamentowe ustala się w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień świadczenia Usługi.
 4. W przypadku, gdy TP zgodnie z § 14 ust. 2 zawiesi świadczenie Usługi, za czas nieświadczenia tej Usługi nie są pobierane opłaty.
 5. Za nieświadczenie Usługi będące następstwem działań podjętych przez TP w ramach Okna serwisowego nie ulegają zmniejszeniu opłaty ponoszone przez Abonenta na rzecz TP z tytułu świadczenia Usługi.
 6. Miesięczne opłaty abonamentowe obejmują:
  • korzystanie z łącza dostępowego,
  • korzystanie z Urządzeń,
  • korzystanie ze stałego połączenia wirtualnego łączem symetrycznym według protokołu Frame Relay dochodzącego do Rutera brzegowego, o szybkości dołączenia z parametrami wskazanymi w Umowie,
  • przyznanie i utrzymanie adresacji IP,
  • obsługę serwisową, rozliczanie i fakturowanie opłat.
 7. Z zastrzeżeniem postanowień § 28 Regulaminu, zmiany wysokości opłat abonamentowych miesięcznych wynikające ze zmiany Cennika, nie powodują zmiany warunków zawartej Umowy. TP wykaże nową stawkę opłat w kolejnej wystawianej fakturze po zmianie Cennika. W przypadku zmian opłat polegających na wprowadzeniu nowych opłat, które Abonent zobowiązany jest uiszczać lub skutkujących podwyższeniem dotychczasowych opłat stosuje się § 28 Regulaminu.

§ 26

 1. Opłata za Usługę powinna zostać wniesiona w terminie wskazanym w fakturze VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek TP.
 2. Abonent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować TP o fakcie nieotrzymania faktury VAT za dany Okres rozliczeniowy.
 3. W przypadku, gdy Abonent, który zalega z opłatami na rzecz TP, dokona zapłaty zaległych należności i nie wskaże faktury VAT, na poczet której należy zaliczyć dokonaną przez niego wpłatę, TP ma prawo rozliczyć tę wpłatę z zaległymi płatnościami Abonenta bez konieczności przesyłania pokwitowania do Abonenta.

§ 27

 1. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat TP pobiera odsetki ustawowe.
 2. Kwota należnych odsetek i podstawa ich naliczenia wykazywana będzie odrębnym dokumentem finansowym i uwzględniana w wyliczaniu kwoty do zapłaty określonej w następnej fakturze VAT.

§ 28

 1. O zmianach w Regulaminie lub zmianach w Cenniku skutkujących podwyższeniem opłat lub polegających na wprowadzeniu nowych opłat, które Abonent zobowiązany jest uiszczać oraz terminach ich wprowadzenia, TP powiadamia Abonentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Informacje o zmianach będą dołączane do faktur miesięcznych wystawianych za Usługę według zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian polegających na wprowadzeniu nowych opłat, które Abonent zobowiązany jest uiszczać lub skutkujących podwyższeniem dotychczasowych opłat oraz zamieszczane na stronach internetowych TP lub Abonent zostanie powiadomiony o nich odrębnym pismem - przed doręczeniem faktury obliczonej według zmienionych opłat.
 2. Jeżeli Abonent nie dokona wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zmian Regulaminu lub zmian Cennika polegających na wprowadzeniu nowych opłat, które Abonent zobowiązany jest uiszczać lub skutkujących podwyższeniem opłat dotychczasowych, przyjmuje się, że wyraża on zgodę na zmianę warunków Umowy.

Rozdział 7.       Zakres obsługi serwisowej.
§ 29

W ramach obsługi serwisowej TP zapewnia:
 1. usuwanie nieprawidłowości w pracy Urządzeń,
 2. konserwację, naprawę lub wymianę uszkodzonych Urządzeń,
 3. rozwiązywanie problemów konfiguracyjnych Sieci szkieletowej POLPAK.
 4. wykrywania sytuacji awaryjnych i prowadzenia działań naprawczych dla Usługi,
 5. usuwanie awarii,
 6. możliwość zgłaszania problemów pracy z Siecią szkieletową POLPAK po ich zgłoszeniu na specjalnie do tego celu wydzielony bezpłatny numery telefoniczne: 0 800 120 810 lub 0 800 120 811, dostępne bez przerwy - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365/6 dni w roku.

§ 30

 1. W ramach serwisu Usługi TP zapewnia gotowość służb technicznych do usunięcia awarii od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8 do 18.
 2. TP zobowiązuje się do usunięcia awarii, w czasie gotowości służb technicznych, o którym mowa w ust. 1, każdego łącza w terminie 12 godzin od momentu, w którym TP wykryje awarię lub awaria zostanie zgłoszona przez Abonenta na numer telefoniczny 0 800 120 810 lub 0 800 120 811.

Rozdział 8. Reklamacje.
§ 31

 1. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy:
  1. od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi,
  2. od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana,
  3. od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie opłat z tytułu Usługi.
 2. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania, o czym komórka organizacyjna TP rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia Abonenta.

§ 32

 1. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko, firmę albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta,
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  4. numer bilingowy wskazany na fakturze VAT lub adres miejsca zakończenia Łącza,
  5. datę zawarcia Umowy i termin rozpoczęcia świadczenia Usługi - w przypadku reklamacji dotyczącej opóźnienia określonych w Umowie terminów rozpoczęcia świadczenia Usługi,
  6. wysokość zwrotu uiszczonych miesięcznych opłat abonamentowych lub wypłaty kar umownych - w przypadku żądania ich wypłaty albo złożenia wniosku o ich zaliczenie na poczet przyszłych opłat,
  7. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty kwot podlegających zwrotowi lub wypłaty kar umownych - w przypadku, o którym mowa w pkt 6,
  8. podpis Abonenta - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 2. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się datę wpływu reklamacji do komórki organizacyjnej TP.

§ 32

 1. Reklamacja może zostać złożona w każdej komórce organizacyjnej TP.
 2. Abonent może złożyć reklamację pisemnie, telefonicznie pod numerem 0 800 120 810 lub ustnie do protokołu sporządzonego w komórce organizacyjnej TP.
 3. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w komórce, o której mowa w ust. 1, pracownik TP lub osoba upoważniona przez TP przyjmująca reklamację niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej.
 4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub telefonicznie pod numerem 0 800 120 810, TP w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej, chyba że udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W potwierdzeniu TP określa nazwę, adres i numer telefonu komórki organizacyjnej TP rozpatrującej reklamację.

§ 34

 1. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów określonych w Regulaminie, za wyjątkiem § 31 ust. 1 pkt 6 Regulaminu, TP niezwłocznie informuje Abonenta o konieczności jej uzupełnienia, wzywając jednocześnie Abonenta do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 2. W wezwaniu TP wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, iż nieuzupełnienie reklamacji w 7 dniowym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania

§ 35

 1. Zgłoszenie przez Abonenta reklamacji nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania faktury VAT we wskazanym terminie.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji TP, w zależności od wniosku Abonenta, wypłaca należne Abonentowi kwoty albo zalicza je na poczet przyszłych opłat.
 3. W przypadku niemożności zaliczenia należnych Abonentowi kwot na poczet przyszłych opłat, TP przekaże je na wskazane przez Abonenta konto bankowe lub wskazany adres.

§ 36

 1. Komórka organizacyjna TP rozpatrująca reklamację jest obowiązana zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy.
 2. Przy rozpatrywaniu reklamacji stosownie do jej przedmiotu komórka organizacyjna TP  rozpatrująca reklamację zobowiązana jest uwzględnić:
  1. prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację,
  2. dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego,
  3. wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby TP,
  4. badania techniczne i obserwacje urządzeń telekomunikacyjnych w sposób przewidziany dla Usługi.

§ 37

Komórka organizacyjna TP rozpatrująca reklamację udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

§ 38

 1. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
  1. nazwę komórki organizacyjnej TP rozpatrującej reklamację,
  2. powołanie podstawy prawnej,
  3. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,
  4. w przypadku przyznania zwrotu miesięcznych opłat abonamentowych lub kar umownych - określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty,
  5. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a w przypadku gdy reklamującym jest Abonent będący osobą fizyczną, który zawarł Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, także o prawie dochodzenia roszczeń przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty lub przed Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w ramach postępowania mediacyjnego,
  6. podpis upoważnionego pracownika reprezentującego TP, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
 2. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostać doręczona Abonentowi przesyłką poleconą.

Rozdział 9.       Postanowienia końcowe.
§ 39

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2005 r.

§ 40

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy Prawa telekomunikacyjnego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291).

§ 41

 1. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy, strony Umowy poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla miejsca zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Spory, o których mowa w ust. 1 pomiędzy TP a Abonentem, będącym osobą fizyczną, która zawarła Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Spory o prawa majątkowe wynikłe z Umowy zawartej pomiędzy TP a Abonentem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym mogą zostać poddane pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.