Sieć telefoniczna i komputerowa - projektowanie - montaż - modernizacja - konserwacja. Centrale Panasonic - sprzedaż - montaż - serwis
 
 
 
Symetryczny Miejski EthernetSymetryczny SDSLSymetryczny Internet DSL

internet dsl

informacje ogólne
promocje
rodzaje usług DSL
hosting w Internet DSL
regulamin ogólny
cennik-bez promocji
modemy DSL
konfiguracja Klienta
routery i udostępnianie

Internet DSL regulamin ogólny

Regulamin korzystania z usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez TP S.A.

SPISTREŚCI
Dział I DEFINICJE
DZIAŁ II ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘP DO INTERNETU DSL TP
DZIAŁ III UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘP DO INTERNETU DSL TP
dział IV Odpowiedzialność
Dział V Opłaty
Dział VI Zakres obsługi serwisowej usługi
Dział VII Reklamacje
Dział VIII Dokumenty niezbędne do podpisania Umowy
Dział IX Postanowienia przejściowe i końcowe

Dział I Definicje

§ 1

Użyte w "Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez
TP S.A.", pojęcia oznaczają:

 1. Abonent - podmiot, który zawarł z Telekomunikacją Polską S.A. umowę w formie pisemnej o świadczenie usługi dostęp do Internetu DSL tp,
 2. Cennik - "Cennik usługi dostęp do Internetu DSL tp",
 3. DHCP (Dynamic Host Configuration  Protocol) - protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom  automatyczne uzyskanie danych konfiguracyjnych sieci IP,
 4. DSL (Digital Subscriber Line) - technologia transmisji danych wykorzystywana
  w Usłudze  pozwalająca na jednoczesny dostęp do Internetu oraz korzystanie z usług telefonicznych w oparciu o analogowe łącze telefoniczne zakończone Urządzeniami,
 5. Ethernet - technologia wykorzystywana do budowy sieci LAN obejmująca specyfikację kabli, interfejsów i przesyłanych nimi sygnałów,
 6. Internet - sieć komputerowa o zasięgu globalnym składająca się ze wzajemnie połączonych ze sobą sieci działających w oparciu o zbiór protokołów TCP/IP,
 7. IP (Internet Protocol) - protokół komunikacyjny używany do transmisji danych
  w sieciach rozległych, np. sieci Internet,
 8. Komórka organizacyjna - komórka organizacyjna TP, zaangażowana bezpośrednio
  w obsługę klientów i Abonentów, jak również komórka organizacyjna TP uprawniona do podpisywania Umowy,
 9. LAN (Local Area Network) - lokalna sieć komputerowa wykonana w technologii Ethernet, Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet łącząca komputery użytkowników działających na stosunkowo niewielkim obszarze,
 10. Lokal - określone w Umowie miejsce świadczenia usługi dostęp do Internetu DSL tp,
 11. NAT (Network Address Translation) - funkcjonalność routera pozwalająca na translację adresów z prywatnej podsieci adresowej na jeden publiczny adres IP,
 12. Okno Serwisowe - występujące w godzinach 23.00 - 4.00 w każdą noc z soboty na niedzielę działania podejmowane przez TP mające na celu wykonanie niezbędnych prac, w szczególności związanych z modernizacją sieci TP oraz polepszeniem świadczonej usługi dostęp do Internetu DSL tp, mogących skutkować brakiem dostępu Użytkownika do usługi dostęp do Internetu DSL tp przez maksymalnie 15 minut,
 13. Okres rozliczeniowy - okres jednego miesiąca będący podstawą rozliczenia należności Abonenta wobec TP, rozpoczynający się i kończący we wskazanych na fakturze dniach miesiąca,
 14. Regulamin - "Regulamin korzystania z usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez TP S.A.",
 15. Sieć - wszystkie urządzenia i łącza tworzące infrastrukturę techniczną TP do przesyłania informacji na odległość,
 16. TP - Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-105) przy ul. Twardej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681,
 17. Umowa - "Umowa o świadczenie usługi dostęp do Internetu DSL tp przez Telekomunikację Polską S.A." zawarta pomiędzy TP a Abonentem,
 18. Urządzenia - stanowiący własność TP komplet urządzeń udostępnianych Użytkownikowi w celu świadczenia usługi dostęp do Internetu DSL tp, w skład którego wchodzi modem lub router, splitter oraz niezbędne okablowanie,
 19. Usługa - usługa dostępu do Internetu DSL tp świadczona przez Telekomunikację Polską S.A.,
 20. Użytkownik - Abonent lub inny podmiot uprawniony przez Abonenta do korzystania
  z Usługi w Lokalu określonym w Umowie,
 21. Zamawiający - podmiot, który złożył zamówienie na usługę dostęp do Internet DSL tp.

Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi dostęp do Internetu DSL tp

§ 2

 1. Usługa świadczona jest przez Telekomunikację Polską S.A. w oparciu o usługi telefoniczne świadczone przez TP, na podstawie Umowy, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i uiszczania opłat określonych w Cenniku oraz zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika.
 3. Usługa jest świadczona wyłącznie w oparciu o łącze telefoniczne w sieci TP. Instalacja Usługi, na wniosek Abonenta, może zostać dokonana na wskazanym przez Abonenta łączu telefonicznym sieci TP (łącze Użytkownika), przy czym TP świadczy Usługę jedynie na łączu telefonicznym, którego numer urządzenia końcowego (numer telefoniczny Użytkownika) został wskazany w Umowie.

§ 3

 1. W ramach Usługi TP zapewnia:
  1. stały i nieograniczony dostęp do sieci Internet w technologii DSL z maksymalną prędkością transmisji do / od Abonenta w zależności od wybranej przez Abonenta opcji,
  2. korzystanie z Urządzeń zakończonych interfejsem Ethernet,
  3. korzystanie z usług dodanych:
   1. stałej 4 lub 8 adresowej (w zależności od opcji) podsieci publicznych adresów IP na interfejsie LAN modemu,
   2. podstawowego pakietu bezpieczeństwa sieciowego realizowanego na platformie TP - E-security.
   3. indywidualnego profilu usługowego,

d) przestrzeń dyskową na konta poczty elektronicznej i serwer www w domenie internetdsl.pl.

 1. Usługa jest świadczona w opcjach wskazanych w Cenniku i wybieranych przez Abonenta.
 2. Na wniosek Abonenta TP świadczy usługi dodatkowe:
  1. funkcjonalność routera z translacją adresów NAT,
  2. utrzymanie serwera DHCP dla funkcjonalności routera z translacją adresów NAT,
  3. zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny Firewall realizowany na platformie TP,
  4. inne, wymienione w Cenniku.

§ 4

 1. Użytkownik zobowiązany jest :
 2. korzystać z Urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji,
 3. udostępnić pracownikom TP lub jej przedstawicielom bezzwłocznie Lokal w celu zainstalowania Urządzeń i dokonania konserwacji Urządzeń, oraz w przypadku napraw Urządzeń (w czasie gotowości służb technicznych TP, o której mowa w § 28); czas opóźnienia w udostępnieniu Lokalu nie wlicza się do terminu uruchomienia Usługi lub naprawy Urządzeń
 4. powiadomić TP o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Urządzeń w momencie ich stwierdzenia,
 5. nie dokonywać samodzielnie napraw i modernizacji Urządzeń; wszelkich zmian, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń Urządzeń dokonuje wyłącznie TP lub jej upoważniony przedstawiciel,
 6. zapewnić zasilanie niezbędne do funkcjonowania Usługi.
 7. TP ma prawo obciążyć Abonenta kosztami naprawy udostępnionych Użytkownikowi przez TP Urządzeń w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek:
 8. samowolnej naprawy lub modernizacji dokonanej przez Użytkownika,
 9. samowolnej zmiany konfiguracji Urządzeń,
 10. uszkodzeń mechanicznych, które nie mogły powstać w trakcie prawidłowej eksploatacji Urządzeń,
 11. uszkodzeń spowodowanych działaniami urządzeń będących własnością Użytkownika,
 12. świadomego zniszczenia.
 13. W przypadku, gdy uszkodzenie Urządzeń spowoduje uszkodzenie urządzeń będących własnością Użytkownika, wówczas koszty naprawy tych urządzeń ponosi TP, jeśli uszkodzenie to nie jest wynikiem złej konstrukcji lub też złej obsługi urządzeń będących własnością Użytkownika.

Dział III Umowa o świadczenie usługi dostęp do Internetu DSL tp

§ 5

Umowa jest zawierana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, po dostarczeniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych dokumentów i spełnieniu warunków określonych
w Regulaminie.

§ 6

 1. W imieniu TP Umowę zawiera osoba należycie do tego umocowana, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
 2. Zamawiający może zawrzeć Umowę osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela.

§ 7

Umowa może być zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony.

§ 8

TP zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadkach gdy:

 1. nie istnieją warunki techniczne do świadczenia Usługi,
 2. Zamawiający zalega z opłatami na rzecz TP.

§ 9

 1. Wszelkie zmiany w Umowie muszą być dokonywane, pod rygorem nieważności,
  w formie pisemnego aneksu do Umowy.
 2. Zmiany w Regulaminie oraz w Cenniku następują w trybie określonym w § 22 ust. 6 oraz w § 26.

§ 10

Abonent Usługi, którego dane zawarte w Umowie ulegają zmianie, bądź wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub inne postępowania sądowe, mogące mieć wpływ na Umowę, jest zobowiązany:

 1. poinformować właściwą Komórkę organizacyjną o okolicznościach, o których mowa powyżej, w terminie do 30 dni kalendarzowych od zaistnienia takich zmian lub wszczęcia postępowań,
 2. w przypadku przejęcia praw i obowiązków Abonenta wynikających z Umowy - wskazać podmiot przejmujący jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy,
 3. doręczyć na żądanie TP dokumenty potwierdzające zaistnienie zmian lub wszczęcie postępowania.

§ 11

 1. Umowa może być rozwiązana przez Strony za 30-dniowym okresem wypowiedzenia przez:
 2. pisemne oświadczenie złożone przez Abonenta do Komórki organizacyjnej, określonej w Umowie, przy czym za dzień rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia przyjmuje się dzień wpłynięcia oświadczenia Abonenta o wypowiedzeniu do Komórki organizacyjnej TP,
 3. z zastrzeżeniem postanowienia § 12 ust.1 - pisemne oświadczenie TP przekazane listem poleconym na adres Abonenta określony w Umowie, przy czym za dzień rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia przyjmuje się dzień doręczenia Abonentowi oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
 4. TP może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30 - dniowego okresu wypowiedzenia
  w przypadku nieistnienia, ustania lub istotnego pogorszenia się technicznych możliwości świadczenia Usługi. W takim przypadku Abonent nie ponosi miesięcznej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia.
 5. Umowa może być rozwiązana przez Abonenta ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
  z przyczyn leżących po stronie TP Użytkownik nie mógł korzystać z Usługi
  w sposób ciągły przez okres 30 dni.
 6. TP może, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3, w każdym czasie ograniczyć lub zawiesić świadczenie Usługi lub wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia
  w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta lub Użytkownika postanowień Umowy, naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, w zakresie związanym z korzystaniem z Usługi, a w szczególności:
 7. nieuregulowania opłat na rzecz TP za jeden Okres rozliczeniowy jeżeli Abonent pozostaje w opóźnieniu z zapłatą dłużej niż jeden Okres rozliczeniowy,
 8. nielegalnego uzyskania lub podjęcia prób nielegalnego uzyskania dostępu do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób albo podejmowania lub umożliwiania podejmowania osobom trzecim innych działań utrudniających albo uniemożliwiających świadczenie lub korzystanie z usług telekomunikacyjnych,
 9. nieprzestrzegania przez Użytkownika, w zakresie jakim go dotyczą, przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800) z późn. zmianami,
 10. powodowania zjawiska przeciążenia, w tym przepełniania, blokowania lub powodowania natłoku w sieci Internet lub innych sieciach transmisji danych lub ich elementach,

5)  przesyłania lub umożliwiania przesyłania informacji nie zamówionej przez jej odbiorcę, a także udostępniania innym osobom zasobów (m.in. określonego obszaru pamięci dysku twardego, pamięci dynamicznej oraz konfiguracji programów) lub informacji (w tym danych tekstowych i skryptów programowych zapisanych w ww. pamięciach) w celu wykorzystywania ich do działań związanych z przesyłaniem informacji niezamówionej przez jej odbiorcę, a w szczególności naruszających Ustawę z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204
z późniejszymi zmianami),
6) wszelkich działań Użytkownika, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową
TP lub zakłócą poprawne funkcjonowanie systemu TP służącego udostępnieniu
i monitorowaniu Usługi, szkieletu i punktów stykowych Sieci oraz innych elementów Sieci.

 1. Ograniczenie lub zawieszenie przez TP świadczenia Usługi trwa do czasu poinformowania TP przez Abonenta o usunięciu przyczyny będącej podstawą ograniczenia lub zawieszenia usług i potwierdzenia tej okoliczności przez TP.
 2. Ograniczenie lub zawieszenie świadczenia Usługi nie pozbawia TP prawa do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 3. Przez okres ograniczenia lub zawieszenia Usługi z przyczyn określonych w ust. 4, Abonent jest zobowiązany do zapłaty miesięcznych abonamentowych opłat w wysokości wynikającej z Cennika.
 4. W przypadku istotnego pogorszenia się parametrów technicznych uniemożliwiającego świadczenie Usługi z prędkością transmisji wskazaną w Umowie, TP może, za zgodą Abonenta, świadczyć Usługę o zmniejszonej prędkości. Zmniejszenie prędkości wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
 5. Od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 8, Abonent uiszcza miesięczne opłaty abonamentowe w wysokości odpowiadającej możliwej do realizacji opcji określonej
  w treści Umowy.

§ 12

 1. W przypadku gdy Abonent, będący osobą fizyczną, zawarł Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, rozwiązanie Umowy może nastąpić w sposób i w przypadkach określonych
  w § 11 Regulaminu, z tym wyjątkiem, że TP nie będzie mogła wypowiedzieć Umowy zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2 Regulaminu.
 2. Wyłączenie zastosowania § 11 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, będzie wiązało Abonenta i TP do czasu, w którym Abonent, będący osobą fizyczną, zacznie korzystać z Usługi w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez Abonenta działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu.
 3. W przypadku, gdy zajdą okoliczności wskazane w § 11 ust. 4, TP może wypowiedzieć Umowę zawartą z Abonentem, będącym osobą fizyczną, który zawarł Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia.

§ 13

Umowa wygasa wskutek:

 1. upływu okresu, na który została zawarta.
 2. ustania bytu prawnego osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, utworzonej zgodnie z przepisami prawa, będącej Abonentem Usług, z zastrzeżeniem §10,
 3. śmierci osoby fizycznej będącej Abonentem Usług,
 4. rozwiązania albo wygaśnięcia umowy o świadczenie usług powszechnych przez TP lub odstąpienia przez Użytkownika od ww. umowy.

§14

 1. Na pisemny wniosek Abonenta TP zawiesza świadczenie Usługi na okres nie krótszy niż jeden miesiąc, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy. Abonent może złożyć wniosek
  o zawieszenie nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od daty uruchomienia Usługi.
 2. TP zawiesza świadczenie Usługi w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego. Abonent powinien złożyć wniosek o zawieszenie świadczenia Usługi nie później niż na 2 dni robocze przed zakończeniem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić zawieszenie świadczenia Usługi.
 3. Ponowne rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, jeżeli w poprzednim miesiącu, na 2 dni robocze przed zakończeniem miesiąca, Abonent złożył wniosek o ponowne rozpoczęcie świadczenia Usługi
 4. Przez okres zawieszenia Usługi Abonent jest zobowiązany do zapłaty miesięcznych abonamentowych opłat w wysokości wynikającej z Cennika. Za ponowne rozpoczęcie świadczenia Usługi opłaty dodatkowej nie pobiera się.

§ 15

 1. W ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Użytkownik zobowiązany jest udostępnić swoje pomieszczenia pracownikowi TP lub jej upoważnionemu przedstawicielowi w celu demontażu umieszczonych w tych pomieszczeniach Urządzeń wyszczególnionych w protokole zdawczo - odbiorczym.
  W chwili dokonywania demontażu Urządzeń, powinny one znajdować się w stanie nienaruszonym, a ich zużycie nie powinno wykraczać ponad zużycie wynikające
  z normalnej eksploatacji.
 2. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub zużycia ponad normalną eksploatację Urządzeń zamontowanych w pomieszczeniach Użytkownika, TP ma prawo do odszkodowania od Abonenta w wysokości poniesionej szkody.
 3. Jeżeli Abonent nie umożliwi odbioru Urządzenia w terminie wskazanym w ust. 1, zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 opłaty instalacyjnej za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Urządzenia, chyba że opóźnienie nastąpiło z winy TP.

Dział IV Odpowiedzialność

§ 16

Abonent ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Regulaminu i Umowy.

§ 17

TP ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a w przypadkach w nim nie uregulowanych na zasadach określonych w Prawie telekomunikacyjnym i Kodeksie cywilnym.

§ 18

TP nie ponosi odpowiedzialności:

 1. w przypadku uszkodzenia, z przyczyn nie leżących po stronie TP, urządzeń i łączy stanowiących własność Abonenta lub osoby trzeciej,
 2. za awarie w pracy Urządzeń będących następstwem uszkodzeń urządzeń lub łączy nie stanowiących własności TP lub przerw wynikających z działań lub zaniechań Abonenta,
 3. w przypadku niedotrzymania wartości parametrów technicznych urządzeń lub łączy stanowiących własność Abonenta lub osoby trzeciej,
 4. w przypadku działania lub zaniechania osób trzecich, których następstwem jest brak możliwości świadczenia Usługi,
 5. w przypadku uniemożliwienia pracownikom TP lub jej przedstawicielom dostępu do Urządzeń i łączy stanowiących własność TP i znajdujących się w lokalizacjach Abonenta lub pomieszczeniach osoby trzeciej, niezależnie od tytułu prawnego Abonenta do tych pomieszczeń,
 6. za awarie będące następstwem ingerencji przez Abonenta w Urządzenia lub przewody stanowiące własność TP,
 7. za nieprawidłowe funkcjonowanie dostarczonego oprogramowania, jeśli jego instalacja i użytkowanie nie przebiegała zgodnie z zaleceniami producenta,
 8. za blokadę świadczonych usług i/lub utratę informacji spowodowaną rozwinięciem się wirusa lub robaka dostarczonego do sieci Abonenta na skutek połączenia komputerów Abonenta z siecią Internet,
 9. za treści przekazywane podczas korzystania przez Abonenta z Usługi,
 10. za zabezpieczenie danych i oprogramowania komputera Użytkownika, podłączonego do Urządzeń, przed ingerencją osób trzecich,
 11. za rejestrację domen dokonywaną przez Abonenta w trakcie korzystania z Usługi,
 12. za niezależne od TP następstwa przerw w świadczeniu Usługi w trakcie występowania Okna Serwisowego,
 13. następstwa oraz szkody powstałe na skutek ograniczenia lub zawieszenia Usługi,
 14. skutki naruszenia przez Abonenta zobowiązań wskazanych w § 4 ust. 1.

§ 19

 1. TP i Abonent nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą lub decyzjami władz państwowych lub samorządowych. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne niezależne od danej Strony, któremu dana Strona nie mogła zapobiec.
 2. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zawiadomi drugą Stronę tak szybko jak to będzie możliwe o wystąpieniu siły wyższej.

§ 20

 1. TP zapłaci na rzecz Abonenta karę umowną:
 2. w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej opłaty abonamentowej - za każdy dzień niedotrzymania z winy TP terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi
  w danej lokalizacji,
 3. w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej opłaty abonamentowej dla danej lokalizacji - za każde 24 godziny przerwy w świadczeniu Usługi na łączu w danej lokalizacji.
 4. O ile przerwa w świadczeniu Usługi nastąpiła z winy Użytkownika, Abonent zobowiązany jest pokryć koszty związane z przywróceniem możliwości jej świadczenia przez TP.
 5. Suma zapłaconych przez TP kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć w danym Okresie rozliczeniowym, wysokości miesięcznych opłat abonamentowych przewidzianych w Cenniku.

§ 21

 1. TP zapewnia należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej.
 2.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi przez siebie usługami TP podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

Dział V Opłaty

§ 22

 1. Wysokość opłat za Usługę określa Cennik.
 2. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za Usługę zgodnie z otrzymanymi fakturami VAT. Termin płatności faktury VAT jest każdorazowo określony na fakturze VAT.
 3. Jeżeli okres świadczenia Usługi na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wówczas opłatę abonamentową ustala się w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień świadczenia Usługi.
 4. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry. Opłaty z tytułu świadczenia Usługi pobierane są od dnia uruchomienia Usługi w danej lokalizacji wskazanego w protokole zdawczo-odbiorczym Usługi.
 5. Miesięczna opłata abonamentowa obejmuje: stały dostęp do sieci Internet, korzystanie, konserwację i utrzymanie Urządzeń, dostęp do wsparcia telefonicznego Użytkownika oraz usługi dodane.
 6. Z zastrzeżeniem postanowień § 26 Regulaminu, zmiany wysokości opłat abonamentowych miesięcznych wynikające ze zmiany Cennika, nie powodują konieczności zmiany w formie aneksu zawartej Umowy. TP wykaże nową stawkę opłat w kolejnej wystawianej fakturze po zmianie Cennika. W przypadku zmian opłat polegających na wprowadzeniu nowych opłat, które Abonent zobowiązany jest uiszczać lub skutkujących podwyższeniem dotychczasowych opłat stosuje się § 26 Regulaminu.

§ 23

Za nieświadczenie Usługi będące następstwem działań podjętych przez TP w ramach Okna Serwisowego nie ulegają zmniejszeniu opłaty ponoszone przez Abonenta na rzecz
TP z tytułu świadczenia Usługi.

§ 24

 1. Opłata za Usługę powinna zostać wniesiona w terminie wskazanym w fakturze VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek TP.
 2. Abonent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować TP o fakcie nieotrzymania faktury VAT za dany Okres rozliczeniowy.
 3. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat TP pobiera odsetki ustawowe.

§ 25

TP  zastrzega sobie prawo dochodzenia od Abonenta niezapłaconych należności oraz zwrotu Urządzeń nawet pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

§ 26

 1. O zmianach w Regulaminie lub zmianach w Cenniku skutkujących podwyższeniem opłat lub polegających na wprowadzeniu nowych opłat, które Abonent zobowiązany jest uiszczać oraz terminach ich wprowadzenia, TP powiadamia Abonentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Informacje o zmianach będą dołączane do faktur miesięcznych oraz zamieszczane na stronach internetowych TP lub Abonent zostanie powiadomiony o nich odrębnym pismem - przed doręczeniem faktury obliczonej według zmienionych opłat.
 2. Jeżeli Abonent nie dokona wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zmian Regulaminu lub zmian Cennika polegających na wprowadzeniu nowych opłat, które Abonent zobowiązany jest uiszczać lub skutkujących podwyższeniem opłat dotychczasowych, przyjmuje się, że wyraża on zgodę na zmianę warunków Umowy.

Dział VI     Zakres obsługi serwisowej Usługi

§ 27

W ramach obsługi serwisowej TP zapewnia:

 1. usuwanie nieprawidłowości w pracy Urządzeń,
 2. konserwację, naprawę lub wymianę uszkodzonego Urządzenia,
 3. usuwanie awarii Sieci,
 4. możliwość zgłaszania problemów pracy z Siecią na specjalnie do tego celu wydzielony bezpłatny numer telefoniczny 0 800 120 810, lub 9393 lub 9330 dostępny bez przerw - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365/6 dni w roku.

§ 28

 1. W ramach serwisu Usługi TP zapewnia gotowość służb technicznych do usunięcia awarii od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8 do 18.
 2. TP zobowiązuje się do usunięcia awarii, w czasie gotowości służb technicznych , o których mowa w ust.1, w terminie 24 godzin od momentu, w którym TP wykryje awarię lub awaria zostanie zgłoszona przez Abonenta na numer 0 800 120 810 lub 9393 lub 9330

Dział VII Reklamacje

§ 29

 1. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy:
  1. od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa
   w świadczeniu Usługi,
  2. od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana,
  3. od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie opłat z tytułu Usługi.
 2. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania, o czym komórka organizacyjna TP rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia Abonenta.

§ 30

 1. Reklamacja powinna zawierać:
 2. imię i nazwisko, firmę albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta,
 3. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
 4. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 5. numer bilingowy wskazany na fakturze VAT lub adres miejsca instalacji Urządzenia,
 6. datę zawarcia Umowy i termin rozpoczęcia świadczenia Usługi - w przypadku reklamacji dotyczącej opóźnienia określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi,
 7. wysokość zwrotu uiszczonych miesięcznych opłat abonamentowych lub wypłaty kar umownych - w przypadku żądania ich wypłaty,
 8. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty kwot podlegających zwrotowi lub wypłaty kar umownych - w przypadku, o którym mowa w pkt 6,
 9. podpis Abonenta - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 10. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się datę wpływu reklamacji do Komórki organizacyjnej.

§ 31

  1. Reklamacja może zostać złożona w każdej Komórce organizacyjnej.
  2. Abonent może złożyć reklamację pisemnie, telefonicznie pod numerem 0 800 120 810 lub 9393 lub 9330, ustnie do protokołu sporządzonego w komórce organizacyjnej TP
  3. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w komórce, o której mowa w ust. 1, pracownik TP lub osoba upoważniona przez TP przyjmująca reklamację niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej.
  4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub telefonicznie pod numerem 0 800 120 810 lub 9393 lub 9330, TP w terminie14 dni od dnia złożenia reklamacji, potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej, chyba że udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W potwierdzeniu TP określa nazwę, adres i numer telefonu Komórki organizacyjnej rozpatrującej reklamację.

§ 32

 1. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów określonych w Regulaminie, za wyjątkiem § 30 ust. 1 pkt 6 Regulaminu, TP niezwłocznie informuje Abonenta o konieczności jej uzupełnienia, wzywając jednocześnie Abonenta do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 2. W wezwaniu TP wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, iż nieuzupełnienie reklamacji w 7 dniowym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

§ 33

 1. Zgłoszenie przez Abonenta reklamacji nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania faktury VAT we wskazanym terminie.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat, TP wystawia fakturę korygującą. Kwoty przysługujące Abonentowi w związku z uwzględnieniem reklamacji
  w pierwszej kolejności zostaną zaliczone na poczet zadłużenia Abonenta wobec TP,
  a w przypadku braku zadłużenia, zgodnie z wnioskiem Abonenta wyżej wymienione kwoty zwracane są przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy albo zaliczone na poczet przyszłych należności.

§ 34

 1. Komórka organizacyjna rozpatrująca reklamację jest obowiązana zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy.
 2. Przy rozpatrywaniu reklamacji stosownie do jej przedmiotu Komórka organizacyjna rozpatrująca reklamację zobowiązana jest uwzględnić:
 3. prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację,
 4. dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego,
 5. wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby TP,
 6. badania techniczne i obserwacje urządzeń telekomunikacyjnych w sposób przewidziany dla Usługi.

§ 35

Komórka organizacyjna rozpatrująca reklamację udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

§ 36

 1. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
 2. nazwę Komórki organizacyjnej rozpatrującej reklamację,
 3. powołanie podstawy prawnej,
 4. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,
 5. w przypadku przyznania zwrotu miesięcznych opłat abonamentowych lub kar umownych - określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty,
 6. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a w przypadku gdy reklamującym jest Abonent będący osobą fizyczną, który zawarł Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym
  z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, także o prawie dochodzenia roszczeń przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty lub przed Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w ramach postępowania mediacyjnego,
 7. podpis upoważnionego pracownika reprezentującego TP, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
  1. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostać doręczona Abonentowi przesyłką poleconą.

Dział VIII Dokumenty niezbędne do podpisania Umowy

§ 37

Zamawiający ma obowiązek doręczyć TP tytuł prawny do Lokalu (np. wyciąg z księgi wieczystej, przydział lokalu, umowa najmu itp.), w którym będzie zainstalowana Usługa.

§ 38

Jeżeli Zamawiający nie jest stroną umowy o świadczenie usług powszechnych przez TP świadczonych w Lokalu, w którym ma zostać dokonana instalacja Usługi, zobowiązany jest doręczyć TP zgodę abonenta usług powszechnych, wyrażoną w formie pisemnej, na instalację Usługi w Lokalu przy wykorzystaniu istniejącego łącza telefonicznego sieci TP.

§ 39

Zamawiający przedstawia pisemną zgodę osoby posiadającej tytuł prawny do Lokalu na świadczenie Usługi zgodnie z Regulaminem w Lokalu.

§ 40

Zamawiający obowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający tożsamość lub status prawny. TP zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów i informacji przewidzianych w przepisach prawa.

Dział IX Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 41

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy Prawa telekomunikacyjnego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. Nr 226 poz. 2291).

§ 42

 1. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla miejsca wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Spory, o których mowa w ust. 1 pomiędzy TP a Abonentem, będącym osobą fizyczną, która zawarła Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Spory o prawa majątkowe wynikłe z Umowy zawartej pomiędzy TP a Abonentem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym mogą zostać poddane pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

§ 43

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2006 r.