Dostęp do Internetu dla firm - DSL - SDSL - Frame Relay - Ethernet VPN - Miejski Ethernet
Tu przedłużysz umowę na Internet DSL  
 
 
Nowe promocje Internet DSL

promocja słoneczna DSL

informacje
cennik
regulamin

Internet DSL promocja sŁoneczna regulamin -ZakoŃczona

 1. Promocja "Słoneczna", zwana dalej "Promocją", polega na obniżeniu instalacyjnych i miesięcznych opłat abonamentowych z tytułu świadczenia usługi dostępu do Internetu DSL tp i trwa w okresie od dnia 4 kwietnia 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r., na zasadach określonych poniżej.
 2. Z Promocji może skorzystać każdy podmiot, który:
  1. w okresie trwania Promocji złoży zamówienie na usługę dostęp do Internetu DSL tp wraz ze wszystkimi koniecznymi załącznikami,
  2. nie zalega z opłatami na rzecz TP S.A., zwaną dalej "TP".
 3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest istnienie warunków technicznych świadczenia usługi dostęp do Internetu DSL tp. W przypadku braku możliwości technicznych realizacji Zamówienia, Zamawiający nie będzie zgłaszał z tego tytułu żadnych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do TP.
 4. Umowa o świadczenie usługi dostęp do Internetu DSL tp, zwana dalej "Umową", jest zawierana w ramach Promocji na czas określony 24 miesięcy.
 5. W ramach Promocji Abonent uiszcza:
  1. opłatę instalacyjną z tytułu instalacji usługi dostęp do Internetu DSL tp zgodnie z poniższą tabelą:
  2. miesięczne opłaty abonamentowe za usługę dostęp do Internetu DSL tp zgodnie z tabelą:
 6. W związku z zawarciem Umowy w ramach Promocji, TP przyznaje Abonentowi ulgę:
  1. w opłacie instalacyjnej za usługę dostęp do Internetu DSL tp w wysokości wskazanej w poniższej tabeli:

Ulgi w opłatach instalacyjnych za usługę dostęp do Internetu DSL tp

Opcja usługi dostęp do Internetu DSL tp

Kwota netto [zł]

Kwota VAT [zł]

Kwota brutto [zł]

DSL 250

 700,00   

 154,00   

 854,00   

DSL 500

 700,00   

 154,00   

 854,00   

DSL 1000

 750,00   

 165,00   

 915,00   

DSL 2000

 750,00   

 165,00   

 915,00   

DSL 4000

 798,00   

 175,56   

 973,56   

DSL 8000

 798,00   

 175,56   

 973,56   

  1. w opłacie abonamentowej za usługę dostęp do Internetu DSL tp w wysokości wskazanej w poniższej tabeli:

Ulgi w miesięcznych opłatach abonamentowych za usługę dostęp do Internetu DSL tp

Opcja usługi dostęp do Internetu DSL tp

Kwota netto [zł]

Kwota VAT [zł]

Kwota brutto [zł]

DSL 250

 54,00   

 11,88   

 65,88   

DSL 500

 84,00   

 18,48   

 102,48   

DSL 1000

 119,00   

 26,18   

 145,18   

DSL 2000

 159,00   

 34,98   

 193,98   

DSL 4000

 79,00   

 17,38   

 96,38   

DSL 8000

 19,00   

 4,18   

 23,18   

 1. Ulga pomniejsza miesięczne opłaty abonamentowe za każdy okres rozliczeniowy wynikające z cennika usługi dostęp do Internetu DSL tp.
 2. Opłaty abonamentowe, o których mowa w ust. 5 pkt. 2 są powiększane o opłatę abonamentową za utrzymanie Łącza (zgodnie z Cennikiem usługi dostęp do Internetu DSL tp), z wyłączeniem przypadku gdy usługa dostęp do Internetu DSL tp jest świadczona na Łączu, na którym TP albo Dostawca świadczy usługę telefoniczną w oparciu o dostęp analogowy.
 3. W okresie obowiązywania Umowy zawartej na czas określony Abonent nie może zmienić opcji usługi dostęp do Internetu DSL tp na inną niż ta, na którą zawarł Umowę.
 4. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez TP z winy Abonenta, przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia kwoty (brutto) stanowiącej równowartość przyznanych Abonentowi ulgi:
  1. określonej w ust. 6 pkt 1 w wysokości obliczonej proporcjonalnie do pozostałych pełnych Okresów Rozliczeniowych od dnia rozwiązania Umowy do dnia jej obowiązywania wskazanego przez Strony w Umowie w związku z zawarciem Umowy na czas określony, oraz
  2. określonej w ust. 6 pkt 2 za pozostałe pełne Okresy Rozliczeniowe od dnia rozwiązania Umowy do dnia jej obowiązywania wskazanego przez Strony w Umowie w związku z zawarciem Umowy na czas określony.
 5. Umowa na czas określony uważana będzie za przedłużoną na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta.
 6. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami dla usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej na łączu telefonicznym określonym w Umowie, o ile regulaminy tych promocji nie będą stanowiły inaczej.
 7. Do świadczenia usługi dostęp do Internetu DSL tp w ramach Promocji, zastosowanie mają postanowienia Cennika usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez TP S.A. oraz Regulaminu korzystania z usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez TP S.A., o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.