Dostęp do Internetu dla firm - DSL - SDSL - Frame Relay - Ethernet VPN - Miejski Ethernet
Tu przedłużysz umowę na Internet DSL  
 
 
Nowe promocje Internet DSL

promocja DSL profesjonalna

informacje
cennik
regulamin

Internet DSL promocja DSL dla biznesu regulamin-ZakoŃczona

1. "promocja DSL dla biznesu", zwana dalej "Promocją", polega na możliwości uruchomienia i świadczenia usługi dostępu do Internetu DSL tp we wszystkich opcjach w okresie od dnia 23 kwietnia 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2007 r., na zasadach określonych poniżej.
2. Z Promocji może skorzystać każdy Abonent usługi neostrada tp lub SDI tp, który:

3. Promocja dotyczy wyłącznie numeru łącza telefonicznego określonego w umowie o świadczenie usługi neostrada tp lub w umowie o świadczenie usługi SDI tp.
4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest istnienie warunków technicznych świadczenia usługi dostęp do Internetu DSL tp na łączu telefonicznym w lokalizacji określonej w umowie, o której mowa w ust. 3.
5. W przypadku nieistnienia warunków technicznych dla świadczenia usługi dostęp do Internetu DSL tp na łączu telefonicznym w lokalizacji określonej w umowie, o której mowa w ust. 3, Abonent korzysta z usługi neostrada tp lub SDI tp w dotychczasowej opcji i na dotychczasowych warunkach.
6. Umowa jest zawierana na czas określony 24 miesięcy.
7. Umowa na czas określony uważana będzie za przedłużoną na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie co najmniej 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta.
8. W ramach promocji Abonent uiszcza:
 1. opłatę instalacyjną z tytułu:
  • instalacji usługi dostęp do Internetu DSL tp dla wszystkich opcji - modem podstawowy w wysokości 1,00 zł netto powiększoną o należy podatek od towarów i usług, czyli łącznie 1,22 zł brutto,
  • instalacji usługi dostęp do Internetu DSL tp dla wszystkich opcji - modem z rozszerzoną funkcjonalnością w wysokości 349,00 zł netto powiększoną o należy podatek od towarów i usług, czyli łącznie 425,78 zł brutto.
miesięczne opłaty abonamentowe za usługę dostęp do Internetu DSL tp zgodnie z poniższą tabelą:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1

Miesięczne opłaty abonamentowe za usługę dostęp do Internetu DSL tp

Poz.

PKWiU

Opcja neostrady tp lub SDI tp

Opcja usługi dostęp do Internetu DSL tp dla odpowiednich opcji neostrady tp lub SDI tp

Miesięczna opłata abonamentowa za okres pierwszych 6 miesięcy

Miesięczna opłata abonamentowa za okres 18 kolejnych miesięcy

 1. 1
 1. 2
 1. 3
 1. 4

Kwota netto [zł]

Kwota VAT [zł]

Kwota brutto [zł]

Kwota netto [zł]

Kwota VAT [zł]

Kwota brutto [zł]

 1. 5
 1. 6

1.

64.20.1

neostrada tp 128

DSL 250

20,00

4,40

24,40

49,00

10,78

59,78

2.

64.20.1

neostrada tp 256

DSL 500

38,00

8,36

46,36

59,00

12,98

71,98

3.

64.20.1

neostrada tp 320

DSL 500

38,00

8,36

46,36

59,00

12,98

71,98

4.

64.20.1

neostrada tp 512

DSL 1000

38,00

8,36

46,36

79,00

17,38

96,38

5.

64.20.1

neostrada +

DSL 1000

38,00

8,36

46,36

79,00

17,38

96,38

6.

64.20.1

neostrada tp 640

DSL 1000

38,00

8,36

46,36

79,00

17,38

96,38

7.

64.20.1

neostrada tp 1024

DSL 2000

89,00

19,58

108,58

139,00

30,58

169,58

8.

64.20.1

neostrada tp 2048

DSL 2000

89,00

19,58

108,58

139,00

30,58

169,58

9.

64.20.1

SDI tp

DSL 1000

38,00

8,36

46,36

79,00

17,38

96,38

9. Opłaty abonamentowe, o których mowa w ust. 8 pkt 2, są powiększane o opłatę abonamentową za utrzymanie Łącza (zgodnie z Cennikiem usługi dostęp do Internetu DSL tp), z wyłączeniem przypadku gdy usługa dostęp do Internetu DSL tp jest świadczona na Łączu, na którym TP albo Dostawca świadczy usługę telefoniczną w oparciu o dostęp analogowy.
10. Abonent może zmienić opcję neostrady tp lub SDI tp wskazaną w ust. 8 w Tabeli 1 w kolumnie 3 jedynie na odpowiadającą jej w tym samym wierszu lub wyższą opcję usługi dostęp do Internetu DSL tp wskazaną w ust. 8 w Tabeli 1 w kolumnie 4.
11. Przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia uruchomienia usługi dostęp do Internetu DSL tp Abonent uiszcza opłatę wskazaną w ust. 8 w Tabeli 1 w kolumnie 5 dla danej opcji.
12. Po upływie okresu wskazanego w ust. 11, ale nie dłużej niż do dnia upływu 24 miesięcznego okresu obowiązywania Umowy, Abonent uiszcza opłatę wskazaną w ust. 8 w Tabeli 1 w kolumnie 6 dla danej opcji.
13. W związku z zawarciem Umowy w ramach Promocji, TP przyznaje Abonentowi ulgę:w opłacie abonamentowej dla poszczególnych opcji usługi dostęp do Internetu DSL tp w wysokości wskazanej w poniższej tabeli:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2

Ulgi w miesięcznych opłatach abonamentowych za usługę dostęp do Internetu DSL tp

Poz.

PKWiU

Opcja usługi dostęp do Internetu DSL tp

Miesięczna ulga w opłatach abonamentowych za okres pierwszych 6 miesięcy

Miesięczna ulga w opłatach abonamentowych za okres 18 miesięcy

1.

2

3

4

5

Kwota netto [zł]

Kwota VAT [zł]

Kwota brutto [zł]

Kwota netto [zł]

Kwota VAT [zł]

Kwota brutto [zł]

1.

64.20.1

DSL 250

119,00

26,18

145,18

90,00

19,80

109,80

2.

64.20.1

DSL 500

141,00

31,02

172,02

120,00

26,40

146,40

3.

64.20.1

DSL 1000

191,00

42,02

233,02

150,00

33,00

183,00

4.

64.20.1

DSL 2000

210,00

46,20

256,20

160,00

35,20

195,20

Ulga pomniejsza miesięczne opłaty abonamentowe za każdy okres rozliczeniowy.w opłacie instalacyjnej:

  • w wysokości 798 zł netto (973,56 zł brutto) w przypadku modemu podstawowego,
  • w wysokości 650 zł netto (793 zł brutto) w przypadku modemu z rozszerzoną funkcjonalnością.

14. W okresie obowiązywania Umowy zawartej na czas określony 24 miesięcy Abonent nie może zmienić opcji usługi dostęp do Internetu DSL tp na niższą niż ta, na którą zawarł Umowę.
15. W okresie obowiązywania Umowy zawartej na czas określony 24 miesięcy Abonent może zmieniać opcje usługi dostęp do Internetu DSL tp na wyższą niż ta, na którą zawarł Umowę.
16. Po zmianie opcji na wyższą w okresie obowiązywania Umowy zawartej na czas określony 24 miesięcy Abonent będzie ponosił opłaty abonamentowe dla danej opcji zgodnie z ust. 8 pkt 2 - Tabelą 1 (kolumna 5 lub 6), w zależności od okresu świadczenia usługi.
17.Po upływie okresu wskazanego ust. 7 Abonent zobowiązany jest uiszczać miesięczne opłaty abonamentowe zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez TP S.A.
18. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez TP z winy Abonenta, przed upływem terminu, na jaki Umowa była zawarta, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia kwoty (brutto) stanowiącej równowartość przyznanej Abonentowi ulgi określonej w ust. 13 za okres od dnia przyznania ulgi dla usługi dostęp do Internetu DSL tp do dnia rozwiązania Umowy. TP ma prawo w terminie do 24 miesięcy od dnia następującego po dniu rozwiązania Umowy żądać zwrotu tych ulg.
19. Jeżeli Abonent zobowiązany był do zapłaty przyznanych mu ulg w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi neostrada tp lub usługi SDI tp, w przypadku zawarcia Umowy w niniejszej Promocji zwolniony jest od opłat dodatkowych.
20. Abonent korzystający z Promocji nie może w tym samym czasie korzystać z innej promocji skutkujących zmniejszeniem miesięcznych opłat abonamentowych za usługę dostęp do Internetu DSL tp świadczonej na łączu telefonicznym określonym w Umowie.
21. Do świadczenia usługi dostęp do Internetu DSL tp w ramach Promocji, zastosowanie mają postanowienia Cennika usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez TP S.A. oraz Regulaminu korzystania z usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonych przez TP S.A., o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.