Sieć telefoniczna i komputerowa - projektowanie - montaż - modernizacja - konserwacja. Centrale Panasonic - sprzedaż - montaż - serwis
 
 
 

isdn tp - łacze cyfrowe

internet dsl informacje

promocja dla nowych firm

informacje
jak wykorzystać
regulamin promocji
cennik promocji

promocja instalacja DSL

promocja zamień Neo-dsl

promocja przedłuż umowę

zwiększ upload

regulamin programu "Pakiet telefonii dla nowych firm" dla usługi linia cyfrowa ISDN tp świadczonej przez TP

§ 1

 1. Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej "TP", prowadzi sprzedaż "Pakietu telefonii dla nowych firm" dla usługi linia cyfrowa ISDN tp świadczonej przez TP, zwaną dalej "Programem", na podstawie:
 2. niniejszego regulaminu programu "Pakiet telefonii dla nowych firm" dla usługi linia cyfrowa ISDN tp świadczonej przez TP, zwanego dalej "Regulaminem Programu",
 3. "Regulaminu świadczenia usługi linia cyfrowa ISDN TP przez TP S.A.", zwanego dalej "Regulaminem",
 4. zawartej w ramach Programu umowy o świadczenie usługi linia cyfrowa ISDN TP przez TP S.A., zwanej dalej "Umową".
 5. Program obowiązuje od dnia 1 października 2006 r.

§ 2
Z Programu może skorzystać każdy, kto nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr. 171, poz. 1800 z późn. zm.), jeżeli spełni łącznie poniższe warunki:

 1. posiada numer REGON nadany po dniu 1 września 2005 r.,
 2. złoży zamówienie na usługę linia cyfrowa ISDN tp (rozwiązania dla biznesu), zgodnie z Regulaminem Programu,
 3. nie zalega z opłatami na rzecz TP.

§ 3

 1. TP w ramach Programu oferuje Pakiet telefonii dla nowych firm, zwany dalej "Pakietem", w skład którego wchodzi:
 2. uzyskanie minimum trzech dostępów ISDN tp z profilem profit po 1 zł netto (1,22 zł brutto) za każdy dostęp, 
 3. trzy pełne okresy rozliczeniowe dla każdego dostępu ISDN tp z profilem profit w promocyjnej miesięcznej opłacie abonamentowej w wysokości 1,00 zł netto (1,22 zł brutto) ), zwane dalej "Okresem Promocyjnym".
 4. Całkowita ulga przyznana Abonentowi wynosi 533,00 zł netto (650,26 zł brutto) za każdy  dostęp ISDN tp z profilem profit w Pakiecie i obejmuje zarówno ulgę z tytułu obniżonej opłaty instalacyjnej oraz z tytułu obniżonej miesięcznej opłaty abonamentowej, zgodnie z § 3 ust 1.
 5. W Programie Klient może dokonać zakupu dowolnej liczby dostępów ISDN tp z profilem profit, jednak nie mniejszej niż trzy dostępy ISDN tp z profilem profit.
 6. Po zakończeniu Okresu Promocyjnego, Abonent ponosi opłaty zgodnie z Cennikiem usługi linia cyfrowa ISDN tp świadczonej przez TP S.A. (rozwiązania dla biznesu).

§ 4

 1. Umowa jest zawierana na czas określony 24 miesięcy.
 2. Umowa zostaje zawarta, jeżeli istnieją możliwości techniczne jej realizacji.
 3. Zmiana profilu profit na inny dla dostępu ISDN tp zakupionego na warunkach Regulaminu Programu w okresie trwania Umowy, o którym  mowa w ust. 1, stanowi rozwiązanie Umowy.
 4. Zmiana sposobu rozliczania  dla profilu profit w ramach dostępu ISDN tp zakupionego na warunkach Regulaminu Programu w okresie trwania Umowy, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi rozwiązania Umowy.
 5. Dokonanie zmiany sposobu rozliczania profilu profit w trakcie trwania Okresu Promocyjnego łączy się z utratą prawa do ulgi, o której mowa w § 1 ust. 2, w kolejnych okresach rozliczeniowych poczynając od okresu rozliczeniowego, w którym taka zmiana miała miejsce zgodnie z zamówieniem Abonenta, dla dostępu ISDN tp, którego zmiana dotyczy.
 6. Jeżeli co najmniej na 14 dni przed upływem okresu, na który Umowa została zawarta, Abonent nie zgłosi przeciwnego oświadczenia, Umowa staje się Umową zawartą na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie pisemnego oświadczenia Abonenta, przesłanego pocztą na adres:

Telekomunikacja Polska S.A
ul. Powstańców Śląskich 134
50-940 Wrocław,
lub złożonego osobiście w komórce organizacyjnej TP przeznaczonej do obsługi Abonentów.

 1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez TP z przyczyn leżących po stronie  Abonenta przed upływem terminu ustalonego w Umowie, TP zastrzega sobie prawo zobowiązania Abonenta do uiszczenia jednorazowej opłaty będącej zwrotem całkowitej ulgi, o której mowa w § 3 ust. 2, przyznanej Abonentowi w ramach Programu, w terminie 1 miesiąca od dnia rozwiązania Umowy.

§ 6
Pozostałe opłaty dotyczące usługi linia cyfrowa ISDN tp nie wymienione w Regulaminie Programu Abonent ponosi zgodnie z Cennikiem usługi linia cyfrowa ISDN tp świadczonej przez TP S.A. (rozwiązania dla biznesu).
§ 7
Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Załacznik do regulaminu znajdziesz tu >>>

regulamin

 programu
"Pakiet telefoniczno-internetowy dla nowych firm"

§ 1

 1. Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej "TP", prowadzi sprzedaż "Pakietu telefoniczno-internetowego dla nowych firm" dla usługi linia cyfrowa ISDN tp świadczonej przez TP oraz usługi dostęp do Internetu DSL tp, zwaną dalej "Programem", na podstawie:
 2. niniejszego regulaminu programu "Pakietu telefoniczno-internetowego dla nowych firm", zwanego dalej "Regulaminem Programu",
 3. załącznika numer 1 do Regulaminu Programu, zwanego dalej "Załącznikiem nr 1 - ISDN tp",
 4. załącznika numer 2 do Regulaminu Programu, zwanego dalej "Załącznikiem nr 2 - DSL tp",
 5. "Regulaminu świadczenia usługi linia cyfrowa ISDN TP przez TP S.A.", zwanego dalej "Regulaminem ISDN",
 6. "Regulaminu korzystania z usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez TP S.A.", zwanego dalej "Regulaminem DSL tp",
 7. zawartej w ramach Programu umowy o świadczenie usługi linia cyfrowa ISDN TP przez TP S.A., zwanej dalej "Umową",
 8. zawartej w ramach Programu umowy o świadczenie usługi dostęp do Internetu DSL tp przez Telekomunikację Polską S.A., Telekomunikację Polską S.A zwanej dalej "Umową".
 9. Program obowiązuje od dnia 1 października 2006 r.

§ 2
Z Programu może skorzystać każdy, kto nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr. 171, poz. 1800 z późn. zm.), jeżeli spełni łącznie poniższe warunki:

 1. posiada numer REGON nadany po dniu 1 września 2005 roku,
 2. złoży zamówienie na usługę linia cyfrowa ISDN tp (rozwiązania dla biznesu), zgodnie z Załącznikiem nr 1- ISDN tp,
 3. złoży zamówienie na usługę dostęp do Internetu DSL tp wraz ze wszystkimi koniecznymi załącznikami, zgodnie z Załącznikiem nr 2 - DSL tp,
 4. nie zalega z opłatami na rzecz TP.

§ 3
Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Załacznik do regulaminu

§ 1

 1. TP w ramach Programu oferuje "Pakiet telefoniczno - internetowy dla nowych firm", zwany dalej "Pakietem", w skład którego wchodzi:
 2. uzyskanie minimum jednego dostępu DSL tp z wybraną opcją przepustowości z poniższej tabeli za 1 zł netto (1,22 brutto) za każdy dostęp,  ulga wynosi 798 netto (973,56 brutto) za każdy dostęp lub,
 3. w przypadku wyboru modemu z rozszerzoną funkcjonalnością, uzyskanie minimum jednego dostępu DSL tp z wybraną opcją przepustowości z poniższej tabeli za 201 zł netto (245,22 brutto) za każdy dostęp, wartość udzielanej ulgi wynosi 798 netto (973,56 brutto) za każdy dostęp,
 4. ulgi w miesięcznej opłatach abonamentowych są zgodne z poniższą tabelą:

Ulgi w miesięcznych opłatach abonamentowych 

Poz.

PKWiU

Opcja usługi dostęp do Internetu DSL tp

Ulga w miesięcznej opłacie abonamentowej przez okres pierwszych 3 miesięcy obowiązywania Umowy

Ulga w miesięcznej opłacie abonamentowej przez pozostały okres obowiązywania Umowy (okres 21 miesięcy)

Kwota netto [zł]

Kwota VAT [zł]

Kwota brutto [zł]

Kwota netto [zł]

Kwota VAT [zł]

Kwota brutto [zł]

1

2

3

4

5

2

64.20.1

DSL 1000

228,00

50,16

278,16

110,00

24,20

134,20

3

64.20.1

DSL 2000

298,00

65,56

363,56

140,00

30,80

170,80

4

64.20.1

DSL 4000

348,00

76,56

424,56

150,00

33,00

183,00

5

64.20.1

DSL 8000

398,00

87,56

485,56

170,00

37,40

207,40

6

64.20.1

DSL 15000

498,00

109,56

607,56

230,00

50,60

280,60

 1. miesięczne opłaty abonamentowe są zgodne z poniższą tabelą:

miesięczne opłaty abonamentowe 

Poz.

PKWiU

Opcja usługi dostęp do Internetu DSL tp

Miesięczna opłata abonamentowa przez okres pierwszych 3 miesięcy

Miesięczna opłata abonamentowa przez pozostały okres obowiązywania Umowy (okres 21 miesięcy)

Kwota netto [zł]

Kwota VAT [zł]

Kwota brutto [zł]

Kwota netto [zł]

Kwota VAT [zł]

Kwota brutto [zł]

1

2

3

4

5

2

64.20.1

DSL 1000

1,00

0,22

1,22

119,00

26,18

145,18

3

64.20.1

DSL 2000

1,00

0,22

1,22

159,00

34,98

193,98

4

64.20.1

DSL 4000

1,00

0,22

1,22

199,00

43,78

242,78

5

64.20.1

DSL 8000

1,00

0,22

1,22

229,00

50,38

279,38

6

64.20.1

DSL 15000

1,00

0,22

1,22

269,00

59,18

328,18

 1. Przez okres pierwszych 3 miesięcy od dnia uruchomienia usługi dostęp do Internetu DSL tp Abonent uiszcza opłatę wskazaną w ust. 1 pkt 4 - w tabeli miesięczne opłaty abonamentowe w kolumnie 4 dla danej opcji.
 2. Po upływie okresu wskazanego w ust. 2, ale nie dłużej niż do dnia upływu 24 miesięcznego okresu obowiązywania Umowy, Abonent uiszcza opłatę wskazaną w ust. 1 pkt 4 - w tabeli miesięczne opłaty abonamentowe  w kolumnie 5 dla danej opcji.
 3. W Programie Klient może dokonać zakupu dowolnej liczby dostępów DSL tp, jednak co najmniej  jeden dostęp DSL tp.
 4. Dla usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej w lokalizacji i na numerze linii telefonicznej określonej w Umowie Program nie może być łączony z innymi promocjami, chyba że regulaminy innych promocji stanowią inaczej.
 5. Zmiana opcji usługi dostęp do Internetu DSL tp na niższą niż zakupiony na warunkach Regulaminu Programu, w okresie trwania Umowy, o którym  mowa w § 2 ust. 1, stanowi rozwiązanie Umowy wraz z konsekwencjami wynikającymi z § 3 ust. 2.
 6. Zmiana opcji usługi dostęp do Internetu DSL tp na wyższą niż zakupiony na warunkach Regulaminu Programu, w okresie trwania Umowy, o którym  mowa w § 2 ust. 1, nie stanowi rozwiązania Umowy.

§ 2

 1. Umowa jest zawierana na czas określony 24 miesięcy.
 2. Umowa zostaje zawarta, jeżeli istnieją możliwości techniczne jej realizacji.
 3. Jeżeli co najmniej na 30 dni przed upływem okresu, na który Umowa została zawarta, Abonent nie zgłosi przeciwnego oświadczenia, Umowa staje się Umową zawartą na czas nieokreślony, a Abonent uiszcza miesięczne opłaty abonamentowe zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A.
 4. Pozostałe opłaty dotyczące przyłączenia urządzenia końcowego do sieci telekomunikacyjnej TP nie wymienione w Regulaminie Programu Abonent ponosi zgodnie z Cennikiem usługi dostępu do Internetu DSL tp świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A.

 § 3

 1. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie pisemnego oświadczenia Abonenta, przesłanego pocztą na adres:

Telekomunikacja Polska S.A
ul. Powstańców Śląskich 134
50-940 Wrocław,

lub złożonego osobiście w komórce organizacyjnej TP przeznaczonej do obsługi Abonentów.

  • W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez TP z przyczyn leżących po stronie  Abonenta przed upływem terminu ustalonego w Umowie, TP zastrzega sobie prawo zobowiązania Abonenta, w terminie 1 miesiąca od dnia rozwiązania Umowy, do uiszczenia jednorazowej opłaty będącej zwrotem ulgi przyznanej Abonentowi w ramach Programu od dnia uruchomienia usługi dostęp do Internetu DSL tp do dnia rozwiązania Umowy.