Dostęp do Internetu dla firm - DSL - SDSL - Frame Relay - Ethernet VPN - Miejski Ethernet
Tu przedłużysz umowę na Internet DSL  
 
 
Nowe promocje Internet DSL

promocja DSL dla biznesu

informacje
cennik
regulamin
ściągnij druk zamówienia

Internet DSL promocja dla biznesu regulamin-ZakoŃczona

Promocja "Internet dla biznesu", zwana dalej "Promocją", polega na możliwości zainstalowania usługi dostęp do Internetu DSL tp w okresie od dnia 2 kwietnia 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r., na zasadach określonych poniżej.
 • Z Promocji może skorzystać każdy Abonent usługi neostrada tp lub SDI tp, który:
  1. w okresie trwania Promocji złoży zamówienie na usługę dostęp do Internetu DSL tp w opcjach DSL 1000, 2000, 4000 lub 8000 wraz ze wszystkimi koniecznymi załącznikami,
  2. zawarł umowę o świadczenie usługi neostrada tp lub umowę o świadczenie usługi SDI tp przed dniem 1 kwietnia 2008 r.,
  3. w okresie trwania Promocji rozwiąże umowę o świadczenie usługi neostrada tp lub umowę o świadczenie usługi SDI tp i zawrze umowę o świadczenie usługi dostęp do Internetu DSL tp, zwaną dalej "Umową",
  4. nie zalega z opłatami na rzecz TP S.A., zwaną dalej "TP".
 • Promocja dotyczy wyłącznie numeru łącza telefonicznego określonego w umowie o świadczenie usługi neostrada tp lub w umowie o świadczenie usługi SDI tp.
 • Warunkiem skorzystania z Promocji jest istnienie warunków technicznych świadczenia usługi dostęp do Internetu DSL tp na łączu telefonicznym w lokalizacji określonej w umowie, o której mowa w ust. 3.
 • W przypadku braku warunków technicznych dla świadczenia usługi dostęp do Internetu DSL tp na łączu telefonicznym w lokalizacji określonej w umowie, o której mowa w ust. 3, Abonent korzysta z usługi neostrada tp lub z usługi SDI tp w dotychczasowej opcji i na dotychczasowych warunkach.
 • Umowa jest zawierana na czas określony 24 miesięcy.
 • Umowa na czas określony uważana będzie za przedłużoną na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta.
 • W ramach promocji Abonent uiszcza:
  1. opłatę instalacyjną z tytułu:
   • instalacji usługi dostęp do Internetu DSL tp dla wszystkich opcji - modem podstawowy
    w wysokości 1,00 zł netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług, czyli łącznie 1,22 zł brutto,
   • instalacji usługi dostęp do Internetu DSL tp dla wszystkich opcji - modem z rozszerzoną funkcjonalnością w wysokości 201,00 zł netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług, czyli łącznie 245,22 zł brutto.
  2. miesięczne opłaty abonamentowe za usługę dostęp do Internetu DSL tp zgodnie z tabelą
 • Opłaty abonamentowe, o których mowa w ust. 8 są powiększane o opłatę abonamentową za utrzymanie Łącza (zgodnie z Cennikiem usługi dostęp do Internetu DSL tp), z wyłączeniem przypadku gdy usługa dostęp do Internetu DSL tp jest świadczona na Łączu, na którym TP albo Dostawca świadczy usługę telefoniczną w oparciu o dostęp analogowy.
 • Abonent może zmienić opcję neostrady tp lub SDI tp wskazaną w ust. 8 w tabeli 1 w kolumnie 1 jedynie na odpowiadającą jej w tym samym wierszu lub wyższą opcję usługi dostęp do Internetu DSL tp wskazaną w ust. 8 w tabeli 1 w kolumnie 2.
 • W związku z zawarciem Umowy w ramach Promocji, TP przyznaje Abonentowi ulgę:
  1. w opłacie instalacyjnej w wysokości 798,00 zł netto (973,56 zł brutto)
  2. w opłacie abonamentowej dla poszczególnych opcji usługi dostęp do Internetu DSL tp w wysokości wskazanej w poniższej tabeli Ulga pomniejsza miesięczne opłaty abonamentowe za każdy okres rozliczeniowy.
 • W okresie obowiązywania Umowy zawartej na czas określony Abonent nie może zmienić opcji usługi dostęp do Internetu DSL tp na inną niż ta, na którą zawarł Umowę.
 • Po upływie okresu wskazanego w ust. 6 Abonent zobowiązany jest uiszczać miesięczne abonamentowe opłaty podstawowe zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez TP S.A.
 • W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez TP z winy Abonenta, przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia kwoty (brutto) stanowiącej równowartość przyznanych Abonentowi ulg:
  1. określonej w ust. 11 pkt 1 w wysokości obliczonej proporcjonalnie do pozostałych pełnych Okresów Rozliczeniowych od dnia rozwiązania Umowy do dnia jej obowiązywania wskazanego przez Strony w Umowie w związku z zawarciem Umowy na czas określony, oraz
  2. określonej w ust. 11 pkt 2 za pozostałe pełne Okresy Rozliczeniowe od dnia rozwiązania Umowy do dnia jej obowiązywania wskazanego przez Strony w Umowie w związku z zawarciem Umowy na czas określony.
 • Jeżeli Abonent zobowiązany był do zapłaty przyznanych mu ulg w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi neostrada tp lub umowy o świadczenie usługi SDI tp, w przypadku zawarcia Umowy w niniejszej Promocji zwolniony jest od opłat dodatkowych.
 • Abonent korzystający z Promocji nie może w tym samym czasie korzystać z innych promocji skutkujących zmniejszeniem miesięcznych opłat abonamentowych za usługę dostęp do Internetu DSL tp świadczonej na łączu telefonicznym określonym w Umowie, o ile regulaminy tych promocji nie będą stanowiły inaczej.
 • Do świadczenia usługi dostęp do Internetu DSL tp w ramach Promocji, zastosowanie mają postanowienia Cennika usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez TP S.A. oraz Regulaminu korzystania z usługi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez TP S.A., o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.